1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 28 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 10 คน

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 27 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 27 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 15 คน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 4 คน

1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
เข้าร่วม 14 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 26 คน

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 23 คน

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 17 คน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 15 คน

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 20 คน

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 18 คน

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 12 คน

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 20 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 23 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 30 คน

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 20 คน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 4 คน

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 18 คน

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 14 คน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 26 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 30 คน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 2 คน

3.3 สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 15 คน

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 34 คน

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 4 คน

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 5 คน

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 5 คน

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 4 คน

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 2 คน

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เข้าร่วม 8 คน

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 22 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 15 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 16 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 16 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 24 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 50 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เข้าร่วม 44 คน

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--