1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการเชื่อม SMAW>AW ปวช..
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายศตวรรษ วารินทร์     0943980982
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศุภวิทย์ โกพล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายพูลสวัสดิ์ คำเสน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายณัฐวัฒน์ คำโคตร    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวนฤภร บุญคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวศิริวรรณ บุญมาก    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายกุลพัทธ์ วงค์ชู    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวพรพรรษา คำแพงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายปิยะ โกษา    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายสวัสดิ์ ลารังสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายชินกร มูลยาพอ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายอภินันต์ สีดาชมภู    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายตระกูล ไชยกิจ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายวิทยา กองตระกูลดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นายศตวรรษ วารินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวชลพิชา เบียดนอก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศาล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
              นายกิตติพันธ์ ศรีเสมอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะการเชื่อม SMAW>AW ปวช..
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายกรวิทย์ ประทุม
   นักศึกษา    2. นายอภิรักษ์ พ้องเสียง
   นักศึกษา    3. นายภูธเนศ นามปัญญา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศตวรรษ วารินทร์
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายศุทธิกร แดนพิมาย
   นักศึกษา    2. นายจารุกิตติ์ เตมียะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพูลสวัสดิ์ คำเสน
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายอดิศร นางวงศ์
   นักศึกษา    2. นายปฏิภาณ บุดดา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกุลพัทธ์ วงศ์ชู
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายยุทธเดช ขันสะอาด
   นักศึกษา    2. นายพิณกร พาสุข
   นักศึกษา    3. นายเกียรติกุล สีเสม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชินกร มูลยาพอ
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายอรรถพล ทองใส
   นักศึกษา    2. นายพงศพัศ ดวงโสภา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอภินันต์ สีดาชมภู