9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกรวิทย์ สระประไพ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายปัญญา บุญเล่ห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางพัชรประภา วราพุฒ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายวุฒิพันธ์ สายเล็น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายวุฒินันท์ เอกสัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายยงยุทธ สิงห์ครุฑ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
              นางสาวธนัญชนก พลหนองแวง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวธิดาวรรณ สุขหอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
         กรรมการตัดสิน
              รองศาสตราจารย์อดินันท์ แก้วนิล    ประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              อาจารย์พัน พงษ์ผล    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธราธิป ศรีพลอย
   นักศึกษา    2. นายสรศักดิ์ ขันเมือง
   นักศึกษา    3. นายยศธร ยอดมาลี
   นักศึกษา    4. นายคชพงศ์ ศรีกุลวงศ์
   นักศึกษา    5. นายกฤษดา โรเบิร์ต เฟลล์
   ครูผู้ควบคุม    6. นายปัญญา บุญเล่ห์
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายวัชระ ชูชาติ
   นักศึกษา    2. นายอัมรินทร์ จันทบุตร
   นักศึกษา    3. นายอิทธิพล พิมษร
   นักศึกษา    4. นายสิทธิชัย จิตตมานนทกุล
   ครูผู้ควบคุม    5. นายวุฒิพันธ์ สายเล็น
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวนิธิพร แสนทวีสุข
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน
   นักศึกษา    3. นายวิทวัส หอมนาม
   นักศึกษา    4. นายศราวุธ หาพัก
   ครูผู้ควบคุม    5. นายวุฒินันท์ เอกสัน
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายพัทธดนย์ ศรีนาคา
   นักศึกษา    2. นายสุทธิพงษ์ โคตรสาลี
   นักศึกษา    3. นายนิธิวัฒน์ สู่สุข
   นักศึกษา    4. นายศาสตรา สีแดง
   นักศึกษา    5. นายต่อชนก ช่วงโชติ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายยงยุทธ สิงห์ครุฑ