6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 6.1.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางเจมณี ทะริยะ     -
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางชื่นจิต เดชโยธิน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายกฤษดา กุลโชติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวกัลยาภัสร์ พรหมเรนทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวจันทร์สุดา ลือชา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวพัชรนันท์ เฝ้าทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวสิริกาญจน์ ประยงค์หอม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายทองเพชร ไฟสีลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวจุฬาทิพย์ ทิพย์นาม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางเจมณี ทะริยะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายภูริชญ์ นันทะเสน    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              นายสถาพร สิริโอภาคำ    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              นายจิรวีร์ แก้วแสน    กรรมการตัดสิน    ร้านอาหาร ริคโค่ คาเฟ่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนพร้อมจับสลากการแข่งขัน
08:00น. - 08:20น.    พิธีเปิดการแข่งขัน และประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขัน
08:20น. - 09:30น.    จัดการแข่งขันประเภท Classic Bartender
10:30น. - 11:00น.    คณะกรรมการรวบรวมคะแนน
11:00น. - 12:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวฐาปนีย์ มาหา
   นักศึกษา    2. นางสาวปิยะพร กัญญาสาย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพัทธ์ธีรา ทองอ้ม
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปวีณ์ธิดา บุตรชัย
   นักศึกษา    2. นางสาวชนากานต์ สิงห์แจ่ม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางเจมณี ทะริยะ
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาววราภรณ์ เบ้าน้อย
   นักศึกษา    2. นางสาวปาลิตา หอมผกา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ศรี
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวอรดา เคนประคอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกฤษดา กุลโชติ