1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายโควิน เดชพันธ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายกตนนท์ นาทัน    เลขานุการจัดการแข่งขัน    หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายประสิทธิ์ ภูมั่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายพุฒินันท์ สุดหล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายวิจัย ปรัสพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายทินกร พาหา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายดุษฎี ปฎิโชติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายมาฆะสิทธิ์ แก้วลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวีระพงศ์ รองทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอิทธิพล บุดดีคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอาคม ปาสีโล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              สิบเอกเดชศรี พนมเขต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              สิบเอกเดชศรี พนมเขต    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวีรพงศ์ รองทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายประสิทธิ์ ภูมั่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายดุษฏี ปฏิโชต    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวิจัย ปรัสพันธ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายอภิวัฒน์ ชินวงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธีรวัฒน์ ศรีม่วง
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ จันทร์ชนะ
   นักศึกษา    3. นายอนุชาต แดงอุไร
   นักศึกษา    4. นายชุติพนธ์ คณะราษฎร์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายเดชศรี พนมเขต
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายวรัชญ์ ชนะพันธ์
   นักศึกษา    2. นายศิริวัฒน์ ฤทธิ์สุข
   นักศึกษา    3. นายตะวัน วิพันทา
   นักศึกษา    4. นายเชษฐวุฒิ พรมจันทรทึก
   ครูผู้ควบคุม    5. นายวิจัย ปรัสพันธ์
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายศุภเชษฐ์ ประดา
   นักศึกษา    2. นายนำโชค บูรณ์ทอง
   นักศึกษา    3. นายพิสิษฐ์ ธรรมศาสตร์
   นักศึกษา    4. นายศุภเลิศ นนท์ศิริ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายดุษฎี ปฏิโชติ