1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
         1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวสายฝน สาระผล     0945288989
              นายณัฐพล เทพมา     0628938881
              นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์     0960069215
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสุนันต์ สุขเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวชญาณี จุลทัศน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายสุริศักดิ์ บำรุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายชนินทร์ พบลาภ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายชวินทร์ พลหาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอิทธิพล สุขเติม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสวัสดิ์ ธงไชย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายชวาล แข็งแรง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายฐาปกรณ์ บุภู่    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธนวัฒน์ พร้อมสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุภภณ สวาสดิพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวสุนันท์นุช มีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายพงศ์ธร ปานรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณัฐภัทร เหมือนคิด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายบัญชา หาแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณัฐพล เทพมา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวนลินทิพย์ กิจจา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนิติ จันทร์จำปา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวสายฝน สาระผล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวสายฝน สาระผล    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณัฐพล เทพมา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวชญาณี จุลทัศน์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566
09:00น. - 09:40น.    ประชุมคณะกรรมการและรวบรวมข้อสอบ
09:40น. - 10:00น.    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:00น. - 12:00น.    ติดตั้งโปรแกรมและตรวจสอบอุปกรณ์
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    แข่งขันการจัดทำ (Script)
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    แข่งขันการผลิตและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 15:00น.    แข่งขันการผลิตและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
15:00น. - 17:00น.    นำเสนอ ตัดสิน และพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปวริศา พวงไธสง
   นักศึกษา    2. นายนที พันธ์คำภา
   นักศึกษา    3. นายวัชระ พื้นสวรรค์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายถิรวัฒน์ บุญยืน
   นักศึกษา    2. นางสาวศิริประภาพร รีรัตน์
   นักศึกษา    3. นางสาวฐิติมา สายตา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มั่น
   นักศึกษา    2. นายมีโชค เนตรพงษ์
   นักศึกษา    3. นางสาวจิรวรรณ พัฒนสาร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวชญาณี จุลทัศน์