9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
              download กำหนดการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางมนัสนันท์ ไทยแท้     0918297624
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวธนาวดี พิมราช    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              ผศ.ดร.สมคิด เพ็ญชารี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    อาจารย์วิชาภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              นางสาวนุชจิรา วรรณสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวปณิชา วงค์ดำริห์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาววรางคณา สายใหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวมัณฑนา แสวงวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวปฏิมาพร เทศาราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวเพ็ญนภา ไชยหล่อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวสมภาน เจตนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวสุนันทนา ปิดทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวทัศน์ญา ทองพิทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวดวงกมล ศรีบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวธัญพร พินนาขิเลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวอุไล ป้องเพชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวธนพร บุญยนต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางนฤมล ดวงแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางทิพวรรณ สายพิณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางอรทัย ซาเสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธานินทร์ สันตะวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางมนัสนันท์ ไทยแท้    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวธนาวดี พิมราช    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              ผศ.ดร.สมคิด เพ็ญชารี    รองประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              นางสาวนุชจิรา วรรณสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวปณิชา วงค์ดำริห์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาววรางคณา สายใหม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาพื้นฐาน ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ลงทะเบียนรายงานตัว จับสลากเลือกพื้นที่ จัดทำผลงานสะเต็มศึกษา
08:30น. - 09:00น.    ประชุมชี้แจง นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา
09:00น. - 12:00น.    แข่งขันการทำผลงานสะเต็มศึกษา
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 14:00น.    พิธีเปิด
14:00น. - 17:00น.    แข่งขันการทำผลงานสะเต็มศึกษา (ต่อ)
17:00น. - 20:00น.    จัดทำสื่อเสนอผลงานสะเต็มศึกษา (เวลา 3 ชั่วโมง ทุกทีมต้องนำคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง เข้ามาเพื่อสืบค้นข้อมูล)
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ทดสอบผลงานสะเต็มศึกษา
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงานสะเต็มศึกษา
16:00น. - 17:00น.    ประกาศผล มอบรางวัล พิธีปิด
17:00น. - 18:00น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสิน สรุปผลการดำเนินงาน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวกรรณิการ์ กันตะบุตร
   นักศึกษา    2. นายอธิยุต ตระการพร
   นักศึกษา    3. นายธีระศักดิ์ ตรีรักษา
   นักศึกษา    4. นายนันทวรรษ บุญสิทธิ์
   นักศึกษา    5. นางสาวสุพรรษา ศิลา
   นักศึกษา    6. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขาวสะอาด
   ครูผู้ควบคุม    7. นางมนัสนันท์ ไทยแท้
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายอัจฉริยะ จอมหงษ์
   นักศึกษา    2. นายเกริกเกียรติ ทองตื้อ
   นักศึกษา    3. นางสาวพิชชาอร ฐาปนะดิลก
   นักศึกษา    4. นายคณภัทร วงศ์ชาลี
   นักศึกษา    5. นางสาวนวินดา ทาเคลือบ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวนุชจิรา วรรณสิทธิ์
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายประทีป บุญวิจิตร
   นักศึกษา    2. นางสาวเขมมิกา สอนโยหา
   นักศึกษา    3. นายอัมรินทร์ จิตโชติ
   นักศึกษา    4. นางสาวพิมชนก ถิระโคตร
   นักศึกษา    5. นายบุญยิ่ง สบธรรม
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวธัญพร พินนาขิเลย์
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวจันสุดา พูลเพิ่ม
   นักศึกษา    2. นางสาวพัชราวดี แสงนวล
   นักศึกษา    3. นายธีรภัทร์ นันทะวงค์
   นักศึกษา    4. นายธีรภัทร์ ศรีพิมพ์
   นักศึกษา    5. นายนัฐพล มลสิน
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวปฏิมาพร เทศาราช
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาวเพชรา จันทวี
   นักศึกษา    2. นายปุณยวีร์ สวิล
   นักศึกษา    3. นายอินทฤทธิ์ อินโสม
   นักศึกษา    4. นายวัชรกิจ ถุงตุ้ย
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวสุนันทนา ปิดทอง
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวฤดีชนก สมใจ
   นักศึกษา    2. นายพีรพัฒน์ อินทร์เพ็ญ
   นักศึกษา    3. นายธีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ
   นักศึกษา    4. นายธนธรณ์ พรมพุทธา
   นักศึกษา    5. นางสาวชนม์นิภา ด้วงมูล
   นักศึกษา    6. นางสาวเสาวภา กาหาวงค์
   ครูผู้ควบคุม    7. นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายจตุภูมิ เสาขวัญ
   นักศึกษา    2. นายวัฒนา พาสุข
   นักศึกษา    3. นางสาวชุติกาญจน์ ธนวินรุ่งวิกรัย
   นักศึกษา    4. นายอานนท์ รูปแก้ว
   นักศึกษา    5. นายเอกพล ผลทวี
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวปณิชา วงค์ดำริห์
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายฤทธิเกียรติ บุริวงศ์
   นักศึกษา    2. นายสรายุทธ สืบมา
   นักศึกษา    3. นางสาวอาทิตญา นามเจริญ
   นักศึกษา    4. นายอภิชาติ สำราญรื่น
   นักศึกษา    5. นายพงศกร สกุลทรัพย์
   นักศึกษา    6. นางสาวสมฤทัย วันเคียง
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ