1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ประเภททีม ระดับ ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายโชคชัย สายสะอาด     0633178383
              นายเอกพร วรรณประภา     0986195653
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายลือชัย ทาทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายพูลสวัสดิ์ คำแสน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายณัฐวัฒน์ คำโคตร    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวนฤภร บุญคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวศิริวรรณ บุญมาก    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายเจษฐา ภูคดหิน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายสุภักษร ดิษฐ์เจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยา สมศรีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายปิยะ โกษา    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายสวัสดิ์ ลารังสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายชินกร มูลยาพอ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวชลพิชา เบียดนอก    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายปัญญา จินดามาตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายเอกพร วรรณประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นายโชคชัย สายสะอาด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศาล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างศรีเกษ
              นายกิตติพันธ์ ศรีเสมอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ประเภททีม ระดับ ปวส.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายสุรชัย ทวีสาร
   นักศึกษา    2. นายจิรเดช หงษ์ทอง
   นักศึกษา    3. นายเจษฎากร ใจยเสน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายขวัญชัย เนืองเนตร
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายรัฐพงษ์ ไชยพันโท
   นักศึกษา    2. นายสิทธิชัย อินทะชัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนฤภร บุญคำ
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาวกัญญาณัฐ แก้วจันดี
   นักศึกษา    2. นายญัตติพงศ์ บุญเติม
   นักศึกษา    3. นายกัมพล ประสานพิมพ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวกัลยา สมศรีสุข
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวเย็นฤดี สารคาม
   นักศึกษา    2. นายสไบแพร ติคำรัมย์
   นักศึกษา    3. นายพงศธร จิตรจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายปิยะ โกษา