1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.13. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายไวพจน์ ศรีธัญ     087-651-1057
              นายอรุณ ชุมอาจ     087-653-4812
              นางสาวประภาพรรณ กำทอง     082-480-6180
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไวพจน์ ศรีธัญ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอรุณ ชุมอาจ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวประภาพรรณ กำทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายวิเชียร กำทอง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายทรงศักดิ์ สัตนาโค    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนชัยสิทธิ์ ต่อต้น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายสรา่ยุทธ์ วงศ์สุวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสันตะ ภาคะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายยุรนันท์ สมาฤกษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน จัดชุดแบบทดสอบ ภาคทฤษฎ
09:00น. - 10:00น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
09:00น. - 10:30น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร
10:30น. - 16:30น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt
11:30น. - 12:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน - ประมวลผลการแข่งขันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต
13:00น. - 14:00น.    พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายเจษฎาภรณ์ ทองฤทธิ์
   นักศึกษา    2. นายเปรมศักดิ์ บุญแล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทรงศักดิ์ สัตนาโค
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวเฉลิมศรี พูลเพิ่ม
   นักศึกษา    2. นายเพชร อัมพันธ์
   นักศึกษา    3. นายสุเมธ ดวงแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายภานุพงษ์ โสภามาตร์
   นักศึกษา    2. นายนราพัฒน์ ทาพะยัง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยุรนันท์ สมาฤกษ์
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายยุวศักดิ์ แสนทวีสุข
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร จันทราคีรี
   นักศึกษา    3. นายณัฐวุฒิ เผ่าพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชัยสิทธิ์ ต่อต้น
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายภาณุพงค์ บุญคง
   นักศึกษา    2. นายพรเทพ พันศิริพัฒน์
   นักศึกษา    3. นายธนกร วิเชียร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสันติ ภาคะ