8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.4. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
         8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 8.4.1 ทักษะอาหารจานเดียว ปี 2565-2566
              download 8.4.2 ทักษะอาหารจานเดียว ปี 2567
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายพุฒิชาติ ทัดเทียม     0854980802
              นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์     0874481833
              นางสาวนิภาพร ถนอมพันธ์     0648754959
              นางสาวสุทธิกานต์ สุนินทบูรณ์     0804776490
              นางสาวสุภาพร ดวงจันทร์     0618277490
              นางสาวกัญชุลี หลาบคำ     0946527140
              นางสาวมินตรา นนเทศา     0879487497
              นางสาวกัญทิมา วิสาท     0638949795
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพุฒิชาติ ทัดเทียม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสมนึก สุวรรณประทีป    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูคศ.3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางบัวตอง กระจายศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูคศ.1 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวศศิกานต์ บุญขันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูคศ.1 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายจักรกฤษณ์ แซ่ตั้ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูคศ.1 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวณิชาวรินท์ ช่วงโชติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูคศ.1 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์คง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นางณัฐพร ผ้าลายทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นายเชาวลิต เหมลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นางสาวสุทธิกานต์ สุนินทบูรณ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวสุภาพร ดวงจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวนิภาพร ถนอมพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวกัญชุลี หลาบคำ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวสุมินตรา นนเทศา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวกัญทิมา วิสาท    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ
         กรรมการตัดสิน
              นายเชาวลิต เหมลา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวศศิกานต์ บุญขันธ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยะพร ศรีระดา
   นักศึกษา    2. นางสาวสิรินันท์ เซียวสกุล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเชาวลิต เหมลา