1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสว่าง สัตย์ธรรม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายประสิทธิ์ วงศ์โพธิสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายสมาน คูณสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายประหยาด ก้อนคำบา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายอุทัย นิตยะรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสมพงษ์ สืบเสนาะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายภูวดล วันโมลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยพิบูลมังสาหาร
              ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์ สว่างศักดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสหรัฐ ไชยสัจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายสานิต อัคชาติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอนุชิต มุงคุณการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายหลักชัย เล็กเมฆา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวภัทราวรรณ ชิมชม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายจตุรงค์ อ่อนสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายกตนนต์ นาทัน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวสันต์ สุดหา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายชลชาติ ธุษาวัน    กรรมการตัดสิน    บริษัทโตโยต้า ดีเยี่ยม อุบลราชธานี
              นายวัชรพล เคนงาม    กรรมการตัดสิน    บริษัทโตโยต้า ดีเยี่ยม อุบลราชธานี
              นายไกรศร บุญรอง    กรรมการตัดสิน    บริษัทโตโยต้า ดีลักซ์ อุบลราชธานี
              นายทรงชัย สิทธิจรรยากุล    กรรมการตัดสิน    บริษัทโตโยต้า ดีลักซ์ อุบลราชธานี
              นายอนุวัตน์ คำพุ    กรรมการตัดสิน    บริษัทโตโยต้า ดีลักซ์ อุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายสุรพัศ อินทร์ขาว
   นักศึกษา    2. นายเจษฎา คงคูณ
   นักศึกษา    3. นายวรพล จันทร์อ่อน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายหลักชัย เล็กเมฆา
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวประภัสร ขุขันธิน
   นักศึกษา    2. นายปัณณะพัศร์ ดวงแก้ว
   นักศึกษา    3. นายสงกรานต์ บุญกอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวิรัตน์ สว่างศักดิ์
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายไชยณรงค์ มิ่งขวัญ
   นักศึกษา    2. นายภานุวัฒน์ วงเวียน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุวรรณ แสงโชติ
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายปิยพันธ์ พรมสุวรรณ
   นักศึกษา    2. นายธีรยุทธ บุญสิทธิ์
   นักศึกษา    3. นายประกาศิต ภูนาเพ็ชร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสมาน คูณสวัสดิ์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ เดชเจริญ
   นักศึกษา    2. นายนพกร พึ่งหนู
   นักศึกษา    3. นายชยานุพนธ์ วงศ์หาญ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายระพีพัฒน์ จิตทวี
   นักศึกษา    2. นายวีรภาพ วงค์เย็น
   นักศึกษา    3. นายมัตติพล คำไหม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภูวดล วันโมลา
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายอภิชาติ ทำมาทอง
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร พันทอน
   นักศึกษา    3. นายนิธินันท์ ทาทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเจตริน อุทโท