1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายไวพจน์ ศรีธัญ     087-651-1057
              นายอรุณ ชุมอาจ     087-653-4812
              นางสาวประภาพรรณ กำทอง     082-480-6180
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไวพจน์ ศรีธัญ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอรุณ ชุมอาจ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวประภาพรรณ กำทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายพิทยา รักษาผล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายคารมย์ แก้วกันยา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายพรสวรรค์ ดาวัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอรุณ ชุมอาจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวุฒินันท์ เอกสัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายศุภชัย หอมหวล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายวิเชียร กำทอง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน จัดชุดแบบทดสอบ ภาคทฤษฎี
09:00น. - 10:30น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
10:30น. - 16:30น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt
11:30น. - 12:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน - ประมวลผลการแข่งขันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
13:00น. - 14:00น.    พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายณัฐวัตร บุญเสนอ
   นักศึกษา    2. นายกิตติพศ คำสด
   นักศึกษา    3. นายพันธกานต์ คำอาจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอรุณ ชุมอาจ
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายอุทัย พูลพันธ์
   นักศึกษา    2. นางสาวอารียา สุระภา
   นักศึกษา    3. นายธิติกร เนื้องาม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพรสวรรค์ ดาวัน
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายพานเพชร บำเพ็ญ
   นักศึกษา    2. นายสิรวิชญ์ บุญมาปัด
   นักศึกษา    3. นายศักดิ์พล มาโดน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิทยา รักษาพล
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายชัยภัทร เหล่าปุย
   นักศึกษา    2. นายอภินันท์ นนท์ศิริ
   นักศึกษา    3. นายศราวุธ ฤทธิมาร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวุฒินันท์ เอกสัน
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายวีระพล แผ่นทำลา
   นักศึกษา    2. นายณัฐดนัย หาญณรงค์
   นักศึกษา    3. นายชินวัตร พรมทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศุภชัย หอมหวล