1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              สุดใจ ภู่เทศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
              ภาสกร วงศ์จันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              อุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              จิญาศิณี ศิริกิจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ปริวัฒน์ ยืนยิ่ง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นางสุดใจ ภู่เทศ    ประธานกรรมการตัดสิน    เทคนิคเดชอุดม
              ปริวัฒน์ ยืนยิ่ง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    เทคนิคอุบลราชธานี
              จิญาศิณี ศิริกิจ    กรรมการตัดสิน    เทคนิคอุบลราชธานี
              ภาสกร วงศ์จันทร์    กรรมการตัดสิน    เทคนิคตระการพืชผล
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายภูมิพัฒน์ คำพันธ์
   นักศึกษา    2. นายณัฐวัตร วงษ์อุดม
   นักศึกษา    3. นายณัฐพล มุ่งหมาย
   นักศึกษา    4. นายศุภชัย นามวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายศุภสิทธิ์ สายขุน
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายสิทธิชาติ กาสีวงค์
   นักศึกษา    2. นางสาวพรวิภา ชินดา
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐพร ไชยะโอชะ
   นักศึกษา    4. นางสาวจิราพร คำแสนแก้ว
   นักศึกษา    5. นายปฎิภาณ เหล่าพรมมา
   ครูผู้ควบคุม    6. นายไชยา สมาฤกษ์
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายศราวุธ ศรียงค์
   นักศึกษา    2. นางสาวสุดารัตน์ ทองเกลี้ยง
   นักศึกษา    3. นางสาวเกษสุดา เสนา
   นักศึกษา    4. นายสมยศ พาศรี
   นักศึกษา    5. นางสาวสุชาดา มาลัย
   นักศึกษา    6. นางสาวภรัตน์ดา ศุภนามัย
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาววรรณิภา พรมผล
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญดง
   นักศึกษา    2. นางสาวบุษปรัชต์ ไผ่แก้ว
   นักศึกษา    3. นางสาวปนัดดา วิชาชาติ
   นักศึกษา    4. นางสาวรุ่งทิพย์ ขนทรัพย์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวรสรินทร์ แสงแก้ว
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาววรางคณา สีสัน
   นักศึกษา    2. นายณัฐดนัย สินล้น
   นักศึกษา    3. นางสาวเยาวลักษณ์ สายสมบัติ
   นักศึกษา    4. นางสาวเยาวลัดษณ์ คำคง
   นักศึกษา    5. นางสาวบุษกร พรมธร
   นักศึกษา    6. นางสาวจิราพร นีระพงศ์
   ครูผู้ควบคุม    7. นายศิริวัฒน์ วรวงค์