5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.2. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
         5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมจิตร บุรุษพัฒน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายธีระยุทธ แสงอาจ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน/เข้าเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
09:00น. - 12:00น.    ประกวดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
12:00น. - 13:00น.    พักเที่ยง
13:00น. - 16:00น.    ประกวดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
16:00น. - 17:00น.    ตัดสินการประกวดเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวเพชรดา จินาพร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธีระยุทธ แสงอาจ