9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวศวิตา แสงงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางพรธนนันท์ รักษาศีล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวทัศติยาพร แสนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวธนพร ลาวิลาศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวชิดกมล ฤษดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวสุดารัตน์ ปิยะนันท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นายอิทธิพัฒน์ แก้วบับภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน
              นายศิริวัฒน์ ทวีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวปริม อุปถัมภ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวลำใย นียาทองหลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
              นายกรวิทย์ สระประไพ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวอารีวรรณ นารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายปัญญา บุญเล่ห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาววรรณพรรธน์ บุญครอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางพัชรประภา วราพุฒ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวธนัญชนก พลหนองแวง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวปิยะพร วงษ์กาศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวธิดาวรรณ สุขหอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวรุตฑิตา ชินโชติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอุมาภรณ์ สุภาว์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอาทิติญา ปาระเคน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวดอกคูณ พันแสน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวนวลอนงค์ ทีอุทิศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวสิริประภา โทณะกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
         กรรมการตัดสิน
              นายวุฒิชัย ธิมาชัย    ประธานกรรมการตัดสิน    โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
              นายวิรัช หมอนเสมอ    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
              นางสาวชิรญา สุนทรารักษ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวนฤมล ขันแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศวิตา แสงงาม
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวรุ่งอรุณ วิษาพรม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางพรธนนันท์ รักษาศีล
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปทุมทอง กาละสีรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวทัศติยาพร แสนดี
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวประภัสสร คำพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธนพร ลาวิลาศ
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาวสุธาสินี จันมี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวชิดกมล ฤษดี
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
   นักศึกษา    1. นางสาวศิรินทิพย์ คำเนตร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุดารัตน์ ปิยะนันท์
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน
   นักศึกษา    1. นางสาวสุมาลี บุญมา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอิทธิพัฒน์ แก้วบับภา
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวนุชติกานต์ เจริญท้าว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
   9. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวนนุต อารีราษฎร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปริม อุปถัมภ์
   10. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุธาทิพย์ ภูการ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวลำใย นียาทองหลาง