10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
     10.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
         10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพงศ์ศักดิ์ ศรีชา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายศิรศักดิ์ ยงรัมย์
   นักศึกษา    2. นายกรวิชญ์ หงษ์อินทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสถาพร แสวงแก้ว
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายชนสรณ์ พรายพรรณ
   นักศึกษา    2. นายเทียนพงค์ เนตรภิญโญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพัชรีพร ศรไชย
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายหาญชนะ ชิณศรี
   นักศึกษา    2. นายปรัชญา บุญเรือง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเศกสิทธิ์ ชื่นสกุล
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายวุฒิกร สันสี
   นักศึกษา    2. นายชัยสิทธิ์ กระแสบัว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพีรพร สำราญสุข
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายธนากร ยะราช
   นักศึกษา    2. นายธนพล สาริกา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายกฤษณะ พร้อมสุข
   นักศึกษา    2. นายอนุศักดิ์ สารบรรณ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเอกชัย มีทรัพย์
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายสุรพงษ์ โยแก้ว
   นักศึกษา    2. นายเศวตโชติ คำล้าน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนายรัฐนันท์ ผลสุข
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายกิตติศักดิ์ คำโฮม
   นักศึกษา    2. นายวุฒินันท์ ทองท่อน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธฤบดี อ่อนน้อม