4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 4.1.1 ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายกันตพงศ์ ภาดี     088-7087566
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุรศักดิ์ คำมั่น    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
              นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวมินทร์ธิดา กุแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวจารึก สุรินทร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวอรญาณ์ นามหมีด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวธนิษฐา อภัยแสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวธัญญะรัตน์ ดีดวงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอภิชาต โคเวียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวดวงใจ นาชัยทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกันตพงศ์ ภาดี    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวพัชทิชาโอภาวัฒนะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม    กรรมการตัดสิน    ครู
              นางสาวรัตนพร แสงกล้า    กรรมการตัดสิน    ครู
              นายณัฐพงศ์ พิมพกัณฑ์    กรรมการตัดสิน   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัวผู้แข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม/กรรมการ
09:00น. - 12:00น.    เวลาทำการแข่งขัน
13:00น. - 15:00น.    ประกาศผล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวชญานิศ วงศ์เพียรกิจ
   นักศึกษา    2. นางสาวปภัสสร จันทพันธ์
   นักศึกษา    3. นางสาวปิยมาศ บุญแย้ม
   นักศึกษา    4. นางสาวนุตประวีณ์ สีนวน
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวพัชทิชา โอภาวัฒนะ
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย
   นักศึกษา    1. นางสาวกฤษณา ทองไทย
   นักศึกษา    2. นางสาวรจนา พิลาภ
   นักศึกษา    3. นายชนสรณ์ คำพะทา
   นักศึกษา    4. นายนัฏฐพล ขันติวงค์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวฐิตาภัสร์ พรหมจรรย์