1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์/กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
              download เกณฑ์/กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสุวิชา มั่นยืน     081-5719961
              นายไพรัช แสนร่มเย็น     095-9784143
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุวิชา มั่นยืน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายธวัชชัย เกษมสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายธีรา รัชตะกูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายสุริยะ อินดุมัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายบัณฑิตย์ เหล่าทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายไพรัช แสนร่มเย็น    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายธวัชชัย พวงมาลัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายอัษพล เถระพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายไพรัช แสนร่มเย็น    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายธวัชชัย เกษมสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายบัณฑิตย์ เหล่าทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธีรา รัชตะกูล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายสุริยะ อินดุมัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายวิชยา ทีคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพิริยะ ข่ายกระโทก
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายสุวภัทร มาลารัตน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายไพรัช แสนร่มเย็น
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายธนภัทร เคนแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายทรงพล โพสาวัง
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายอภิสิทธิ์ สิทธิพร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุริยะ อินดุมัย
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายสันติสุข สำเภานนท์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธวัชชัย พวงมะลัย
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายอภิรักษ์ ลากเรือง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธีรา รัชตะกูล
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายธนพร คำมุงคุณ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธวัชชัย สุขเกษม