3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
         3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสันติมา โหตระไวศยะ     0639565342
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมจิตร บุรุษพัฒน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ
              นายพิชชานันท์ พวงน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวศกลรัตน์ อุทธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวประภัสสร คำเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสราลี นิยมพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาววิภารัตน์ แก้วโยธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสันติมา โหตระไวศยะ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวอรทัย ปริต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษา
09:30น. - 12:00น.    แข่งขันการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ประเภท ทีม ระดับ ปวช.ปวช.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุจิตรา แดงโสภา
   นักศึกษา    2. นางสาวสิริวรรณ โพธิ์ศรี
   นักศึกษา    3. นางสาวมนัญยา แสวงดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิชชานันท์ พวงน้อย