1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.3. สาขาวิชาช่างอากาศยาน
         1.3.1. ทักษะช่างอากาศยาน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอภิสิทธิ์ พรมดอน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวนาวยา ช่องวารินทร์    เลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวฐิดารัตน์ เเห่งธรรม
   นักศึกษา    2. นายนพรุจ เอื้อพัฒนาพานิชย์
   นักศึกษา    3. นายชัยวัฒน์ โมลานิล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอภิสิทธิ์ พรมดอน