1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสว่าง สัตย์ธรรม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายกตนนท์ นาทัน    เลขานุการจัดการแข่งขัน    หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายประสิทธิ์ วงศ์โพธิสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายพีรพร สำราญสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายศุภวัฒน์ ธรรมวงศ์ศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายสุขสันต์ เคนสิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายฉัตรชัย สมอทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายศราวุธ ทองพรม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายชลอ พลนิล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอินทรายุธ เชสูงเนิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอนุชิต ศรีสมบูรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวันชัย นิยมวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวีรสิทธ นาทัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายพิศาล นันทสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอิศรา เปลี่ยมไธสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวีระพล นันตะเสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายจตุรงค์ อ่อนสาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนรา เดชะคำภู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุวรรณ แสงโชติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายธฤบดี อ่อนน้อม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายสุวิชา เชื้อตาอ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายธนากร คณาจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายสว่าง สัตย์ธรรม    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายกตนนท์ นาทัน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายชาญศักดิ์ รัฐเสรี    กรรมการตัดสิน    กลุ่มอีซูซุตังปักอุบล
              นายวิไล รุ่งเรือง    กรรมการตัดสิน    กลุ่มอีซูซุตังปักอุบล
              นายสมศักดิ์ คำบุญ    กรรมการตัดสิน    กลุ่มอีซูซุตังปักอุบล
              นายชาติ ศิริโสม    กรรมการตัดสิน    กลุ่มอีซูซุตังปักอุบล
              นายวานิตย์ สายแวว    กรรมการตัดสิน    กลุ่มอีซูซุตังปักอุบล
              นายบุญญารักษ์ สมไว    กรรมการตัดสิน    กลุ่มอีซูซุตังปักอุบล
              นายวีระพงศ์ พรหมหล่อ    กรรมการตัดสิน    กลุ่มอีซูซุตังปักอุบล
              นายขจรศักดิ์ คำมี    กรรมการตัดสิน    กลุ่มอีซูซุตังปักอุบล
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธีรพัฒน์ มนัส
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล ราศรี
   นักศึกษา    3. นายพีระนันต์ บุญจีม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวราวุฒิ วงศ์ชาลี
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายแพร ภาระเวช
   นักศึกษา    2. นายบรรฑิต จันทร์สด
   นักศึกษา    3. นายธนาวุฒิ พูลเพิ่ม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุวิชา เชื้อตาอ่อน
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายเอกรัตน์ ขันตรี
   นักศึกษา    2. นายธีรพร พูลเพิ่ม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายประสิทธิ์ วงศ์โพธิสาร
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายธนพนธ์ ช่วยมิตร
   นักศึกษา    2. นายนันทกร ปริโยทัย
   นักศึกษา    3. นายปรัชญา แสนหูม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศุภวัฒน์ ธรรมวงค์ศรี
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายเศรษฐพงศ์ ตันเลิศ
   นักศึกษา    2. นายสุรยุทธ จรลี
   นักศึกษา    3. นายวีระชัย อักขระ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุขสันต์ เคนสิน
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายวีระภาพ ผิวพรรณ
   นักศึกษา    2. นายธนวัฒน์ นาคูณ
   นักศึกษา    3. นายสุเมธ ครองบุญ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศราวุธ ทองพรม
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายภัทรพล ทองคำวัน
   นักศึกษา    2. นายทะนงศักดิ์ สีดาพันธ์
   นักศึกษา    3. นายสุขุมพงษ์ ศรไซย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธฤบดี อ่อนน้อม