4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.3. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
         4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายลือชัย ทาทอง     -
              นางนารีรัตน์ โชติบุตร     0982606573
              นางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม     0635965397
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายลือชัย ทาทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    -
              นายอาคม ศรีพรม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    -
              นางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    -
              นางนารีรัตน์ โชติบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    -
              นางอรสา แถบเกิด    กรรมการจัดการแข่งขัน    -
              นางสาวชัชฎา สิทธิโสม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    -
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    การลงทะเบียน
09:00น. - 18:00น.    เริ่มการแข่งขัน
18:30น. - 19:00น.    ตรวจชิ้นงาน
20:00น. - 20:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวยลดา สีงาม
   นักศึกษา    2. นายภานุวัฒน์ ดุจจานุทัศน์
   นักศึกษา    3. นางสาวชลธิชา ประดากรณ์
   นักศึกษา    4. นางสาวอมรรัตน์ นามธานี
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม