10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
     10.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
         10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพงศ์ศักดิ์ ศรีชา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐนรี พิมพ์หล่อ
   นักศึกษา    2. นางสาวธิดารัตน์ รวมโคตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสถาพร แสวงแก้ว
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวอนัญญา อุทัยศรี
   นักศึกษา    2. นางสาวภัทรนันท์ คันธจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวธัญญะรัตน์ ดีดวงแก้ว
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปาริชาติ มูลเดช
   นักศึกษา    2. นางสาวนภาภรณ์ วงค์สุทธิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพรมณี ยืนยาว
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวธิรนันท์ สมตัว
   นักศึกษา    2. นางสาววนัสดา เย็นใจ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพีรพร สำราญสุข
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาวสิริณญากรณ์ เส้นเกษ
   นักศึกษา    2. นางสาววาสนา บุญศรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวสิรินารถ หวังดี
   นักศึกษา    2. นางสาวปิยพร แยงส่อง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเอกชัย มีทรัพย์
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวบัวตอง นนท์ศิริ
   นักศึกษา    2. นางสาวกมลวรรณ ไกร่จันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนายรัฐนันท์ ผลสุข
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวพรพิมล แสงบุตร
   นักศึกษา    2. นางสาวกชกร วงษาโคตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสหรัฐ ไชยสัจ