1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายโควิน เดชพันธ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายธีระพงษ์ หาระวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายสุบัน เทียนหอม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายสมศักดิ์ ปริตัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายพิทยากร ลามสีดา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายวีระยุทธ คำวัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวกนกวรรณ หอมหวล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายอภินันท์ ดรุณพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายเมธาวี เสนาดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายสรรพสิทธิ ยืนยาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายณัฐกร หมื่นทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายเทพโยธิน ปิ่นเพ็ชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายวีรสิทธ นาทัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสถาพร แสวงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายกตนนต์ นาทัน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนรา เดชะคำภู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายมาฆะสิทธิ์ แก้วลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายวีรสิทธ นาทัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสรรพสิทธิ ยืนยาว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสุบัน เทียนหอม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายพิทยากร ลามสีดา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายวีระยุทธ คำวัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายอภินันท์ ดรุณพันธ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายอรรฐพล ภูดวงดาษ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธนวัฒน์ วงค์สามัญ
   นักศึกษา    2. นายปานัทธ์ จันทร์เขียว
   นักศึกษา    3. นายธนธร ศรีทาพักตร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวีรสิทธ นาทัน
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายสมัชชา ไสยรัตน์
   นักศึกษา    2. นายสายนที เกตุมณี
   นักศึกษา    3. นายบารมี ปู่โสม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสรรพสิทธิ ยืนยาว
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายทัศน์พล วะยะลุน
   นักศึกษา    2. นายจิโรจ สุขโข
   นักศึกษา    3. นายชัยวัฒน์ แดงโสภา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุบัน เทียนหอม
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายธีรศักดิ์ พารินทร์
   นักศึกษา    2. นายสิทธิเดช ศรีสุข
   นักศึกษา    3. นายณัฐพล ศรีกระหวัน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิทยาทร ลามสีดา
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายกฤษฎา เจริญวงศ์
   นักศึกษา    2. นายรัฐภูมิ คำมะณี
   นักศึกษา    3. นายบัณพร บุญเรือง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวีระยุทธ คำวัน
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายพีระยุทธ แก้วพรม
   นักศึกษา    2. นายพิเชษฐ์ รอดเคน
   นักศึกษา    3. นายล่มฟ้า จะริตรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอภินันท์ ดรุณพันธ์
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายจิรวัฒน์ นาร่อง
   นักศึกษา    2. นายณัฐพร ภาษาดี
   นักศึกษา    3. นายชวลิต ปุณประวัติ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอรรฐพล ภูดวงดาษ