3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวพัณณิดา บุญสนอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายพยุงศักดิ์ สบายใจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวละอองดี สีหันต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาววาสนา จันทร์พวง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายพีระศักดิ์ จันทร์วิจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวจิตราภรณ์ แก้วจันดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายเกียรติศักดิ์ โสมาพิมพ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวชนาธิบ เหล่าดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาววนิดา พันน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวสุปราณี บุญสืบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายภูมินทร์ ต้นงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวจุฑามาศ โกมลศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวปริม อุปถัมภ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวจริยา พุ่มแจ่ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวอัญชลี ผาหยาด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวรวิศิริกาญจน์ มาลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายธนาวัฒน์ บุญเอื้อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสุพรรณี สัตนาโค    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางพนิดา ไชยช่วย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสุธาวัลย์ พูลสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายชาญชัย ไชยคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวอรนภา วิสาพรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวทัศติยาพร แสนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวภาชินีภักดี วรรณปะเก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอนรรฆ บุบผาวัลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายสง่า คำอุ่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสุดฤดี ประทุมชาติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางเพชรัตน์ บัวทุม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายรัตนพันธ์ เจริญพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสุนันทา กสิพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวลำแพน นามจำปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายกฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางวราภรณ์ สารวัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสุพัตรา ทรัพย์ศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายถนอมศักดิ์ ทองทับ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวปวิตรา มังพรมมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายรัชมงคล ชัยศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายบุญเกียรติ ใจสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวประภัสสร นาสูงชน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายอิทธิพล รุ่งเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวประไพพร สีบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายทองดี ขันขวา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางปวริศ เทียนหอม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายอุดมศักดิ์ อร่ามเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายธนกฤต เจริญสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวอัญชลี ไคร่นุ่นน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นายธนวิทย์ อุมา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวอัญชนา มานะบุตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายวิษณุ แรกเรียง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
         กรรมการตัดสิน
              นายภูมินทร์ ต้นงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวปวิตรา มังพรมมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวทัศติยาพร แสนดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสง่า คำอุ่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายธนกฤต เจริญสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวพัณณิดา บุญสนอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 18:40น.    3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ประเภท ทีม ระดับ ปวช.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาววิริดา ทองบัว
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล บุญทรง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอนรรฆ บุบผาวัลย์
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวกานตรัตน์ จันทปัญญา
   นักศึกษา    2. นายนันทิพัฒน์ แสงเสน
   นักศึกษา    3. นายชยพล พิณทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวภาชินีภักดี วรรณปะเก
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายธนภัทร์ เบ็ญจมณี
   นักศึกษา    2. นายสิทธินันท์ ชัยศรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอิทธิพล รุ่งเรือง
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายรัฐพล ฉายา
   นักศึกษา    2. นางสาวอัญชุลี จันทะศรี
   นักศึกษา    3. นางสาวหนึ่งฤทัย พรมสุวรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพีระศักดิ์ จันทร์วิจิตร
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
   นักศึกษา    1. นางสาววริศรา สมบูรณ์
   นักศึกษา    2. นายสุริยเดช หอมผกา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอัญชลี ไคร่นุ่นน้อย
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายภูริณัฐ แสงแดง
   นักศึกษา    2. นายธนภัทร พวงทอง
   นักศึกษา    3. นายวัฒนา สาแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาววนิดา พันน้อย
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายเบญจา สุภิมารส
   นักศึกษา    2. นายปุญญาพัฒน์ แสนทวีสุข
   นักศึกษา    3. นายภูรินท์ ประการสดับ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธนาวัฒน์ บุญเอื้อ
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายจิระภัทร เดชคำภู
   นักศึกษา    2. นายอิษฎา ชาชุมพร
   นักศึกษา    3. นายศุภวิชญ์ นิยมเสถียร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายรัชมงคล ชัยศรี