7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเทพลิขิต ศิริวงศ์     0818776482
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธนชน อินทจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายเทพลิขิต ศิริวงศ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสุภาพร ไชยชนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณภัทร พรกิตติกมล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวภัทรวริน บุญทา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณภัทร พรกิตติกมล    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเทพลิขิต ศิริวงศ์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสุภาพร ไชยชนะ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวภัทรวริน บุญทา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 10:00น.    ประชุมชี้แจง
10:00น. - 12:00น.    ติดตั้งอุปกรณ์
13:00น. - 17:00น.    แข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-