5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.5. สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
         5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมจิตร บุรุษพัฒน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางรติภัทร จันทร์ส่อง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายสุริยา จันทร์ส่อง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายกิตติธัช พละศักดิ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวจินตรา นามศรีหาร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายธนกร โพธาชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    Sketch ภาพเครื่องประดับ
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 มิติ
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 มิติ
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงาน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวสุวีรยา สุมานัด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจินตรา นามศรีหาร