4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
         4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายลือชัย ทาทอง     -
              นางสุวรรณี ชัยศรี     0643249856
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายลือชัย ทาทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายอาคม ศรีพรม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสุวรรณี ชัยศรี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวพรรณรมณ สีพาฮาด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
13:00น. - 16:00น.    แข่งขันช่วงที่ 2
16:00น. - 16:30น.    นำเสนอชิ้นงาน
16:30น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปกามาศ สุทธิวรรค
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐวดี สาธุจรัญ
   นักศึกษา    3. นางสาววาสนา ศรีเลิศ
   นักศึกษา    4. นายวรเชษฐ์ กรมสูงเนิน
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสุวรรณี ชัยศรี