1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 1. กติการการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเอกฉัตร พลรัตน์     0970856459
              นางสาวศวิตา แสงงาม     0933183269
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธงรบ เวฬุบับ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวีระศักดิ์ นพเคราะห์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายพัฒนพงศ์ คำวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายกฤษดา ทาสา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายวัชระ แก้วพรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายอนุวัฒน์ พุฒจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายจิรายุทธ บุญช่วย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายสุนทร วรรณปะเก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายศิวะลักษณ์ คำพุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายวิษณุ โสมเกตรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายรณฤทธิ์ อมรสิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายปัญจพร พฤกษชาติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายบรรชัย นาคสุวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสฤษดิ์ วิเศษปั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเอกฉัตร พลรัตน์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวศวิตา แสงงาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายธงรบ เวฬุบับ    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวีระศักดิ์ นพเคราะห์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายพัฒนพงศ์ คำวงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายกฤษดา ทาสา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายวัชระ แก้วพรหม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายอนุวัฒน์ พุฒจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายจิรายุทธ บุญช่วย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายสุนทร วรรณปะเก    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายศิวะลักษณ์ คำพุ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายวิษณุ โสมเกตรินทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายรณฤทธิ์ อมรสิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายปัญจพร พฤกษชาติ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายบรรชัย นาคสุวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสฤษดิ์ วิเศษปั้น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเอกฉัตร พลรัตน์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวศวิตา แสงงาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
08:00น. - 09:30น.    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรับฟังกติกาและเกณฑ์การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
08:00น. - 09:30น.    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน
09:30น. - 10:00น.    คณะกรรมการแต่ละสถานศึกษาตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน
10:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 15:00น.    ทำการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ต่อ)
15:00น. - 17:00น.    หมดเวลาการแข่งขัน
15:00น. - 17:00น.    คณะกรรมการแต่ละสถานศึกษาเข้าตรวจพร้อมให้คะแนน
15:00น. - 17:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรับฟังคำแนะนำหลังการแข่งขัน
15:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายเอกรินทร์ หาระสาร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธนัท ดีสมภูรินท์
   นักศึกษา    2. นายปรัญชัย อินทร์เชื้อ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุนทร วรรณปะเก
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายปราโมทย์ หาระวงค์
   นักศึกษา    2. นายประพันธ์ ทองบุตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวีระศักดิ์ นพเคราะห์
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายเจษฎา ธานี
   นักศึกษา    2. นายจักรพันธ์ พนม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพัฒนพงศ์ คำวงศ์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายรัฐภูมิ มุกดาพันธ์
   นักศึกษา    2. นายศักดิ์กวี รวมพร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวัชระ แก้วพรหม
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายนภสินธุ์ ลาจ้อย
   นักศึกษา    2. นายกนกพล พรหมดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิรายุทธ บุญช่วย
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายอิทธิกร แก้วโท
   นักศึกษา    2. นายพชรดนัย ทุมมณี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิษณุ โสมเกตรินทร์