5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.2. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
         5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะองค์ประกอบศิลป์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมจิตร บุรุษพัฒน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายธีระยุทธ แสงอาจ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว
09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ-สิ้นสุดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว(จับฉลากนำเสนอแนวคิดผลงาน ช่วงบ่าย)
09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอแนวคิดผลงาน-สิ้นสุดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวรัตติยากร แก้วคูณ
   นักศึกษา    2. นางสาวโสภิตา พรอินทร์
   นักศึกษา    3. นางสาวกรรณิกา งามพงษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวณัฏฐา พงษ์สุวรรณ