9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกรวิทย์ สระประไพ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายศิริวัฒน์ ทวีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี
              นางสาวอาทิมา กาสา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี
              นางสาวศุภาวี นาคำรอด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวชิดกมล ฤษดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวสุดารัตน์ ปิยะนันท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นายศิริวัฒน์ ทวีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายกนกศักดิ์ ยาตะคุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวพรนภา กุวงษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ
              นางสาวอารีวรรณ นารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาววนิดา พันน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายบัณฑิต บุญสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวสุดาพร ทาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายณราวิต มีดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายคารมย์ แก้วกันยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสถาพร แสวงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายประภาพรรณ กําทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายภัทรพนธ์ ไชยคําภาวีราธัช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุรชาติ วิชาชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณัฐพล เทพมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายก้องไกร สุทธิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอาคม ปาสีโล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวศวิตา แสงงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายปัญญา บุญเล่ห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาววรรณพรรธน์ บุญครอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวปิยะพร วงษ์กาศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางพัชรประภา วราพุฒ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวธนัญชนก พลหนองแวง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวธิดาวรรณ สุขหอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอารีวรรณ นารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวรุตฑิตา ชินโชติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอุมาภรณ์ สุภาว์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอาทิติญา ปาระเคน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวดอกคูณ พันแสน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวสิริประภา โทณะกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวนวลอนงค์ ทีอุทิศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
         กรรมการตัดสิน
              นายวุฒิชัย ธิมาชัย    ประธานกรรมการตัดสิน    โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
              นายวิรัช หมอนเสมอ    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
              นางสาวชิรญา สุนทรารักษ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายเดชาทิต แสงสว่าง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอาทิมา กาสา
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายวัชรพล ราศรีมา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธนกฤต เขียวพอ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศุภาวี นาคำรอด
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายเขมทัติ เกษสุพรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวชิดกมล ฤษดี
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
   นักศึกษา    1. นายโหล้น บุดดาสัก
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุดารัตน์ ปิยะนันท์
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายปิติพล ธนะวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายปิยะ กวีกรณ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกนกศักดิ์ ยาตะคุ
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายอมรเทพ นะดาบุตร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพรนภา กุวงษา