พิมพ์แบบประกาศผลรายงาน อศจ. , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน) , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน+ตรู)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายธนากร กลิ่นกุหลาบ (นักศึกษา)
นายจักรวาล เข็มพันธ์ (นักศึกษา)
นายณภัทร ผางคำ (นักศึกษา)
90.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายพีรพัฒน์ มั่นหมาย (นักศึกษา)
นายรชานนท์ คำมรรค (นักศึกษา)
นายชิติพัทธ์ คำภาชาติ (นักศึกษา)
87.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายศิริโชค วงษ์เย็น (นักศึกษา)
นายฤทธิศาสตร์ โชคสาคร (นักศึกษา)
นายสิทธิโชค ทองเหลี่ยม (นักศึกษา)
68.5 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายธีรศักดิ์ พารินทร์ (นักศึกษา)
นายสิทธิเดช ศรีสุข (นักศึกษา)
นายณัฐพล ศรีกระหวัน (นักศึกษา)
94.06 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายธนวัฒน์ วงค์สามัญ (นักศึกษา)
นายปานัทธ์ จันทร์เขียว (นักศึกษา)
นายธนธร ศรีทาพักตร์ (นักศึกษา)
93.14 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายสมัชชา ไสยรัตน์ (นักศึกษา)
นายสายนที เกตุมณี (นักศึกษา)
นายบารมี ปู่โสม (นักศึกษา)
92.63 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายปฏิภาณ พันธ์คำภา (นักศึกษา)
นายศาสตริน เคณโสภา (นักศึกษา)
นายยศกร ยิ่งยศ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายภานุรักษ์ วงษาเหวก (นักศึกษา)
นายปรีชา อุทิตบุตร (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายจิรศักดิ์ จันทร์อ่อน (นักศึกษา)
นายศุภชัย โต๊ะทอง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายสุรพัศ อินทร์ขาว (นักศึกษา)
นายเจษฎา คงคูณ (นักศึกษา)
นายวรพล จันทร์อ่อน (นักศึกษา)
89.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางสาวประภัสร ขุขันธิน (นักศึกษา)
นายปัณณะพัศร์ ดวงแก้ว (นักศึกษา)
นายสงกรานต์ บุญกอง (นักศึกษา)
87.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายณัฐวุฒิ เดชเจริญ (นักศึกษา)
นายนพกร พึ่งหนู (นักศึกษา)
นายชยานุพนธ์ วงศ์หาญ (นักศึกษา)
83.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายธีรพัฒน์ มนัส (นักศึกษา)
นายณัฐพล ราศรี (นักศึกษา)
นายพีระนันต์ บุญจีม (นักศึกษา)
86.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายภัทรพล ทองคำวัน (นักศึกษา)
นายทะนงศักดิ์ สีดาพันธ์ (นักศึกษา)
นายสุขุมพงษ์ ศรไซย (นักศึกษา)
72.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายธนพนธ์ ช่วยมิตร (นักศึกษา)
นายนันทกร ปริโยทัย (นักศึกษา)
นายปรัชญา แสนหูม (นักศึกษา)
71.94 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายธีรวัฒน์ ศรีม่วง (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ จันทร์ชนะ (นักศึกษา)
นายอนุชาต แดงอุไร (นักศึกษา)
นายชุติพนธ์ คณะราษฎร์ (นักศึกษา)
91.56 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายวรัชญ์ ชนะพันธ์ (นักศึกษา)
นายศิริวัฒน์ ฤทธิ์สุข (นักศึกษา)
นายตะวัน วิพันทา (นักศึกษา)
นายเชษฐวุฒิ พรมจันทรทึก (นักศึกษา)
81.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายศุภเชษฐ์ ประดา (นักศึกษา)
นายนำโชค บูรณ์ทอง (นักศึกษา)
นายพิสิษฐ์ ธรรมศาสตร์ (นักศึกษา)
นายศุภเลิศ นนท์ศิริ (นักศึกษา)
63.89 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.3.1. ทักษะช่างอากาศยาน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวฐิดารัตน์ เเห่งธรรม (นักศึกษา)
นายนพรุจ เอื้อพัฒนาพานิชย์ (นักศึกษา)
นายชัยวัฒน์ โมลานิล (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายวิชยา ทีคำ (นักศึกษา)
96.97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายอภิสิทธิ์ สิทธิพร (นักศึกษา)
92.52 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายอภิรักษ์ ลากเรือง (นักศึกษา)
79.66 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวบุณยพร บุญล้ำ (นักศึกษา)
นายปริญญา โชติการ (นักศึกษา)
90.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายรุ่งเพชร บัวหลาย (นักศึกษา)
นายจักรพงษ์ ลินลา (นักศึกษา)
นายชยังกร นนทมาลย์ (นักศึกษา)
75.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายศุภโชติ ศรีชารี (นักศึกษา)
นายธนัท พรมโสม (นักศึกษา)
นายตะวัน สุวรรณวิสุทธิ์ (นักศึกษา)
68.88 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายวัชรพล โสภาพรม (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวพิชญา เสริมผล (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายปฏิพัทธ์ ธงสรี (นักศึกษา)
68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวสุกัญญา โพธิสน (นักศึกษา)
นายอนุวัฒน์ ทองเกลี้ยง (นักศึกษา)
นายธีระพล เรืองสา (นักศึกษา)
94.78 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายวิศรุต เจือจันทร์ (นักศึกษา)
นายพีรพัฒน์ ครองเมือง (นักศึกษา)
นายอธิ​ชาติ​ สิงห์​ทา​ (นักศึกษา)
82.52 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายพงษ์สิทธิ์ บัวหลาย (นักศึกษา)
นายปัญญา พรหมส่วน (นักศึกษา)
นายสงกรานต์ ตระการไทย (นักศึกษา)
82.22 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายอัครนันท์ จันทร์ถา (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายทรัพย์กูล พูลพันธ์ (นักศึกษา)
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายพัฒนพงศ์ วันธรรม (นักศึกษา)
68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายบารมี ไทยกุล (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายยุพราช คูณเสมอ (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายศิวกร แสงสว่าง (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายอดิศร นางวงศ์ (นักศึกษา)
นายปฏิภาณ บุดดา (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายกรวิทย์ ประทุม (นักศึกษา)
นายอภิรักษ์ พ้องเสียง (นักศึกษา)
นายภูธเนศ นามปัญญา (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายยุทธเดช ขันสะอาด (นักศึกษา)
นายพิณกร พาสุข (นักศึกษา)
นายเกียรติกุล สีเสม (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายธีรภัทร์ ดำวงศ์ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร ชมบุญ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร ธีระองค์เจริญ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายภัทราวุธ สายมณี (นักศึกษา)
นายศิลา เชื้อสุ (นักศึกษา)
นางสาวศรัณยภัทร เทียมจันทร์ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายอภิชาติ ยวนใจ (นักศึกษา)
นายศุภวิชญ์ บุญประดับ (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายสุวรรณ หอมทรัพย์ (นักศึกษา)
นายอนุเทพ กัญญาสาย (นักศึกษา)
นายเจษฎา วงษ์พินิจ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายฐิติพงษ์ พวงจันทร์ (นักศึกษา)
นายเกรียงศักดิ์ ครองยุติ (นักศึกษา)
นายภูริพัฒน์ กองธรรม (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายอภิเชษฐ์ พันธ์เพ็ง (นักศึกษา)
นายเอกพล ทองเกลี้ยง (นักศึกษา)
นายธีรเทพ เรือนเจริญ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายสุรชัย ทวีสาร (นักศึกษา)
นายจิรเดช หงษ์ทอง (นักศึกษา)
นายเจษฎากร ใจยเสน (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นางสาวกัญญาณัฐ แก้วจันดี (นักศึกษา)
นายญัตติพงศ์ บุญเติม (นักศึกษา)
นายกัมพล ประสานพิมพ์ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นางสาวเย็นฤดี สารคาม (นักศึกษา)
นายสไบแพร ติคำรัมย์ (นักศึกษา)
นายพงศธร จิตรจันทร์ (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายพิทวัส มูลโคตร (นักศึกษา)
นายศุภวิชญ์ เคหะรมย์ (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายดนัยยศ ผลาเลิศ (นักศึกษา)
นางสาวธัญสุดา โสดาวงษ์ (นักศึกษา)
นายสนธยา วงษ์สุข (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายภาคภูมิ จูมรัมย์ (นักศึกษา)
นายธัณญสิทธิ์ สารวรรณ (นักศึกษา)
นายธนกร จากสีพรม (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายเอกรินทร์ หาระสาร (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายธนัท ดีสมภูรินท์ (นักศึกษา)
นายปรัญชัย อินทร์เชื้อ (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายนภสินธุ์ ลาจ้อย (นักศึกษา)
นายกนกพล พรหมดี (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวกัลยากร สิมเสมอ (นักศึกษา)
นายกฤษฏา มนัส (นักศึกษา)
นายอภิชาติ ทัศนารักษ์ (นักศึกษา)
99 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายชนมวัต โสมสุพรรณ (นักศึกษา)
นายนครินทร์ ศรีโภชน์ (นักศึกษา)
นายพิทักษ์ มากดี (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายอภิลักษณ์ ลอยเลื่อน (นักศึกษา)
นางสาวชนนิกานต์ แกมจินดา (นักศึกษา)
นายวิริยะ กอบเกื้อ (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายกฤษกร รักดี (นักศึกษา)
นายฆนกาญจน์ พิมพ์โสภา (นักศึกษา)
นายสุภกิจ ครองเมืองแสน (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายจักรภพ เอกทัน (นักศึกษา)
นายวัศพล แก่นจันทร์ (นักศึกษา)
นายธันยบูรณ์ พันตา (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายณัฐภัทร ดอนสิงห์ (นักศึกษา)
นายสหรัฐ สีเสนา (นักศึกษา)
นายวิบูล เค้ามูล (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นางสาวญาริณฎา สาคำ (นักศึกษา)
นายสิทธิพล อักษร (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายสมหมาย ดวงแก้ว (นักศึกษา)
นายธัญบูรณ์ ริเริ่ม (นักศึกษา)
นายภัทรดนย์ ชนะพาห์ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายอรรถพร รสจันทร์ (นักศึกษา)
นายปรเมธ คําหาญพล (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายศิริมงคล แผ่นทอง (นักศึกษา)
นายกิติศักดิ์ แพงบุดดี (นักศึกษา)
นางสาวสลิลทิพย์ ดำพะธิก (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายพิพัฒน์ ทีคำเกษ (นักศึกษา)
นายอติรัณณ์ วังทอง (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายปราโมทย์ จำปาสด (นักศึกษา)
นางสาวกนกพร บุญสิงห์ (นักศึกษา)
นายกฤชธร เฉวียงหงส์ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายพานเพชร บำเพ็ญ (นักศึกษา)
นายสิรวิชญ์ บุญมาปัด (นักศึกษา)
นายศักดิ์พล มาโดน (นักศึกษา)
84.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายอุทัย พูลพันธ์ (นักศึกษา)
นางสาวอารียา สุระภา (นักศึกษา)
นายธิติกร เนื้องาม (นักศึกษา)
82.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายชัยภัทร เหล่าปุย (นักศึกษา)
นายอภินันท์ นนท์ศิริ (นักศึกษา)
นายศราวุธ ฤทธิมาร (นักศึกษา)
82.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายเจษฎาภรณ์ ทองฤทธิ์ (นักศึกษา)
นายเปรมศักดิ์ บุญแล (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายยุวศักดิ์ แสนทวีสุข (นักศึกษา)
นายธีรภัทร จันทราคีรี (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ เผ่าพันธ์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางสาวเฉลิมศรี พูลเพิ่ม (นักศึกษา)
นายเพชร อัมพันธ์ (นักศึกษา)
นายสุเมธ ดวงแก้ว (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายธนากร หนูมี (นักศึกษา)
นายภาคิน วิลามาศ (นักศึกษา)
นายธนัช มณีงาม (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวจิราพร วอระคุณ (นักศึกษา)
นายแทนคุณ พันธ์สุข (นักศึกษา)
นายยศนันทน์ นันตะบุตร (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายวรินทร อาภรณ์ศรี (นักศึกษา)
นายอติเทพ นามวงษา (นักศึกษา)
นายนพกร ดียิ่ง (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายนัทธพงศ์ บุญใหญ่ (นักศึกษา)
นางสาวยุวลักษณ์ ทานะลัย (นักศึกษา)
นางสาววิมาลา ภูอุทา (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายกฤษฎา จันแรม (นักศึกษา)
นายฐิติโชติ สิงจานุสงค์ (นักศึกษา)
นายทัศพล หอมทรัพย์ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายธนพงษ์ สาระการ (นักศึกษา)
นายพัทธดนย์ เดียระดาษ (นักศึกษา)
นายศุภกิจ บัวเขียว (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวปวริศา พวงไธสง (นักศึกษา)
นายนที พันธ์คำภา (นักศึกษา)
นายวัชระ พื้นสวรรค์ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายถิรวัฒน์ บุญยืน (นักศึกษา)
นางสาวศิริประภาพร รีรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวฐิติมา สายตา (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มั่น (นักศึกษา)
นายมีโชค เนตรพงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวจิรวรรณ พัฒนสาร (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายทิวากร สุทธิพรม (นักศึกษา)
นางสาวขัติยาภรณ์ อรรคบุตร (นักศึกษา)
นางสาวนันทิชา ประดับวงศ์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายพัฒนพงษ์ น้อยตา (นักศึกษา)
นางสาวอุมากรณ์ ลาเลิศ (นักศึกษา)
นายอภินันท์ ทันธิมา (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายชัยพิพัฒน์ ใจบุญ (นักศึกษา)
นายสงกรานต์ เจริญกุลศิริโรจน์ (นักศึกษา)
นางสาวเกวลิน กนกหงษ์ (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายนันทวัฒน์ ดวงจันทร์ (นักศึกษา)
นายชาละวัล ขาวสุข (นักศึกษา)
นายณัฐพล แก้วกันหา (นักศึกษา)
นายอัคคพล แก่นจันทร์ (นักศึกษา)
92.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายภาคภูมิ ภาพสิงห์ (นักศึกษา)
นายพงศกร หลักคำ (นักศึกษา)
นายมนัสนันท์ บัวทอง (นักศึกษา)
นายพีรพัฒน์ วิลามาศ (นักศึกษา)
92.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายธนบดี ประเสริฐ (นักศึกษา)
นายกรกช นนท์ศิริ (นักศึกษา)
นายธนศักดิ์ พาสุข (นักศึกษา)
นายกิตตินาถ นาคะโนทด (นักศึกษา)
90.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายภูมิพัฒน์ คำพันธ์ (นักศึกษา)
นายณัฐวัตร วงษ์อุดม (นักศึกษา)
นายณัฐพล มุ่งหมาย (นักศึกษา)
นายศุภชัย นามวงศ์ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายสิทธิชาติ กาสีวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวพรวิภา ชินดา (นักศึกษา)
นางสาวณัฐพร ไชยะโอชะ (นักศึกษา)
นางสาวจิราพร คำแสนแก้ว (นักศึกษา)
นายปฎิภาณ เหล่าพรมมา (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นางสาววรางคณา สีสัน (นักศึกษา)
นายณัฐดนัย สินล้น (นักศึกษา)
นางสาวเยาวลักษณ์ สายสมบัติ (นักศึกษา)
นางสาวเยาวลัดษณ์ คำคง (นักศึกษา)
นางสาวบุษกร พรมธร (นักศึกษา)
นางสาวจิราพร นีระพงศ์ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวปิยะธิดา ต้นจันทร์ (นักศึกษา)
นายวรโชติ หอมหวล (นักศึกษา)
นายวีรวัฒน์ กุลวงศ์ (นักศึกษา)
นายทักษ์ดนัย โคตพันธ์ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายเจษฎา แก้วคำปอด (นักศึกษา)
นายกิตติชัย อิ้มคำ (นักศึกษา)
นายอิศราวุฒิ ปรารมย์ (นักศึกษา)
นางสาวกิตติญาภรณ์ กาละศรี (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายภาณุพงศ์ มาลาสิงห์ (นักศึกษา)
นายอุทัย สุทธิโสม (นักศึกษา)
นายนิติภูมิ พุฒโสม (นักศึกษา)
นายเจษฎา ทองลิ่มสุด (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวพิชชากร สุริยะศรี (นักศึกษา)
นางสาวณิชาธาร ฟุ้งสุข (นักศึกษา)
นางสาวแก้วมรกต งอยหล้า (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายจิระวัฒน์ จันทร์ส่อง (นักศึกษา)
นายชนม์เจริญ พิมสิม (นักศึกษา)
นายธิติพันธ์ ปรากฏ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ อุดมญาติ (นักศึกษา)
นายสุกฤษฎิ์ คำดี (นักศึกษา)
นายวุฒิชัย สาโสม (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นางสาวอรัญญา ชาติชำนิ (นักศึกษา)
นางสาวสุธาสินี สัตย์ธรรม (นักศึกษา)
นายภูริต ระยับศรี (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายสถิตย์ โคตรวันทา (นักศึกษา)
นายอัครเดช หลายพา (นักศึกษา)
นายภาณุพงษ์ การะศรี (นักศึกษา)
นายจักรี มีศีลธรรม (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายวีระวัฒน์ ศรีบุรินทร์ (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายพงค์ภรณ์ รูปช้าง (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายกฤตเพชร สีสุข (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวศิริวรรณ นิลเกษ (นักศึกษา)
นางสาวพิชญาภัค ทองรอง (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นางสาวราชาวดี วงศ์ใหญ่ (นักศึกษา)
นางสาวสุภัสสร วงษ์วรรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวสุพานุช มงคลงำ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายธีรภพ ผ่านเสนา (นักศึกษา)
นางสาวกุลสตรี ทองสวัสดิ์ (นักศึกษา)
นายศิวกร ทองทา (นักศึกษา)
70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวโสภา มูลฑมาตย์ (นักศึกษา)
นางสาวชญาฎา ประจันต์ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวเพ็ญนภา ทองคำพิมพ์ (นักศึกษา)
นางสาวนุชจนาฎ วงค์สุทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวแก้วตา อ่อนวรรณะ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวเมริสา ศรีคุณ (นักศึกษา)
นางสาวจันทร์ยารักษ์ แสงโชติ (นักศึกษา)
นางสาวสุพรรษา ศรีราชา (นักศึกษา)
73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสายสวรรค์ ศรีคง (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวไอระดา กุลสิงห์ (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวธนัชชา อุ้มบุญ (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นางสาวสุพัตรา สมอ (นักศึกษา)
นางสาวทิพปภา นามโสม (นักศึกษา)
นางสาวธนภรณ์ เสมี (นักศึกษา)
นางสาวสุพิชฌาย์ วิจิตรเชื้อ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นางสาวปุณยนุช กุลพร (นักศึกษา)
นางสาวธัญพิชชา ปราบจันดี (นักศึกษา)
นางสาวชนัญชิดา โคตรสมพงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวเกตุมณี สุดตา (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวปนัดดา ภิมา (นักศึกษา)
นายจันทะโสภณ สายแวว (นักศึกษา)
นางสาวปวีณา มาละดี (นักศึกษา)
นายทัตพล ปานทั่ง (นักศึกษา)
72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวศศิประภา นามเกษ (นักศึกษา)
นางสาวเกษราภรณ์ ประสานพิมพ์ (นักศึกษา)
นางสาวเกศรินทร์ สินนาลัย (นักศึกษา)
นางสาวผกาทิพย์ ศรัทธาพันธ์ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นางสาวชาลิสา บัวใหญ่ (นักศึกษา)
นางสาวนันทนา ลาคำผุย (นักศึกษา)
นางสาวนวรัตน์ บุญปก (นักศึกษา)
นางสาวราตรี ประสารทอง (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายพิชิตชัย หงษ์ไชยคำ (นักศึกษา)
นางสาวจิดาภา จันทะศิลา (นักศึกษา)
นางสาวกนกวลัย มีบุญ (นักศึกษา)
นางสาวพัณณิตา พระกะทำ (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวปิยดา เถาว์ทุมมา (นักศึกษา)
นางสาวปัชชุดา ทุมทอง (นักศึกษา)
นางสาวลักษณ์นารา บุญจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาววริศรา แก้วศรี (นักศึกษา)
นางสาวจันทร์ธิรา พวงจำปา (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวบุหงา ฉิมชัย (นักศึกษา)
นางสาวเบญจวรรณ โทแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวศิริรัตน์ อุดม (นักศึกษา)
นายณรงศักดิ์ ศุภรักษ์ (นักศึกษา)
นายวิศวกาล ทองศรีสืบสกุล (นักศึกษา)
นางสาวขวัญจิรา บุญชิต (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นางสาววรรณิภา สกุลรัมย์ (นักศึกษา)
นางสาวศรัญญา สีดาวงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวสุธิดา ท่าหาญ (นักศึกษา)
นางสาวณัฐณิชา ชมภูหนู (นักศึกษา)
นายวรเดช โฉมศิวะพันธ์ (นักศึกษา)
นางสาวเสาวรส สุขพันธ์ (นักศึกษา)
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นางสาวสุจิตรา แดงโสภา (นักศึกษา)
นางสาวสิริวรรณ โพธิ์ศรี (นักศึกษา)
นางสาวมนัญยา แสวงดี (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายเบญจา สุภิมารส (นักศึกษา)
นายปุญญาพัฒน์ แสนทวีสุข (นักศึกษา)
นายภูรินท์ ประการสดับ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางสาวกานตรัตน์ จันทปัญญา (นักศึกษา)
นายนันทิพัฒน์ แสงเสน (นักศึกษา)
นายชยพล พิณทอง (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายรัฐพล ฉายา (นักศึกษา)
นางสาวอัญชุลี จันทะศรี (นักศึกษา)
นางสาวหนึ่งฤทัย พรมสุวรรณ์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายภาสกร หวังดี (นักศึกษา)
นางสาวปัณฑิตา ทีอามาต (นักศึกษา)
นางสาวสุดารัตน์ สุพรรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวกิรณา ศิลา (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายกิตติศักดิ์ นันทบุตร (นักศึกษา)
นางสาวนุสรา แก้วชิณ (นักศึกษา)
นายศรัณย์ โพธิสนธ์ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางสาวโสภา พูลพันธ์ (นักศึกษา)
นางสาวปิยะดา สายงาม (นักศึกษา)
นายสิทธิศักดิ์ คำทอง (นักศึกษา)
72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวปนัดดา อุปัชฌาย์ (นักศึกษา)
นางสาวรจนา ทับธานี (นักศึกษา)
นายสุรพัศ เลาวงศ์ (นักศึกษา)
นายสุรภา เลาวงศ์ (นักศึกษา)
นายชัยวัฒน์ ฟุ้งสุข (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นางสาววันวิสา จันเพ็ญ (นักศึกษา)
นางสาววริศรา วรรณพฤติ (นักศึกษา)
นางสาวรัตนาวี พันธุลาวัณย์ (นักศึกษา)
นายวรรธนะ มีคำ (นักศึกษา)
88.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายพัชรพล รัตนะวัล (นักศึกษา)
นางสาวอริสรา สายเนตร (นักศึกษา)
นางสาวนิภาวรรณ พันธ์เดช (นักศึกษา)
นางสาวมินตรา พรมสวัสดิ์ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางสาวเกษมณี นิยมชาติ (นักศึกษา)
นางสาวนันทิดา อ่อนแช่ม (นักศึกษา)
นางสาวนลินี ชูไทย (นักศึกษา)
นางสาวสุกัญญา โคตรบูรณ์ (นักศึกษา)
78.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวชญานิศ วงศ์เพียรกิจ (นักศึกษา)
นางสาวปภัสสร จันทพันธ์ (นักศึกษา)
นางสาวปิยมาศ บุญแย้ม (นักศึกษา)
นางสาวนุตประวีณ์ สีนวน (นักศึกษา)
90.99 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย นางสาวกฤษณา ทองไทย (นักศึกษา)
นางสาวรจนา พิลาภ (นักศึกษา)
นายชนสรณ์ คำพะทา (นักศึกษา)
นายนัฏฐพล ขันติวงค์ (นักศึกษา)
81.65 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายอัสลัน สุ่ยหล้า (นักศึกษา)
นายศุภสิน แซ่ชัย (นักศึกษา)
นายจักริน กูลพันธุ์ (นักศึกษา)
นายศิวดล แสนเจียม (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายธีระภัทร บุญพา (นักศึกษา)
นางสาวจิดาภา จิตรสิงห์ (นักศึกษา)
นายอภิรักษ์ ป้อมฟู (นักศึกษา)
นายอมรชัย สายสีแก้ว (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวปกามาศ สุทธิวรรค (นักศึกษา)
นางสาวณัฐวดี สาธุจรัญ (นักศึกษา)
นางสาววาสนา ศรีเลิศ (นักศึกษา)
นายวรเชษฐ์ กรมสูงเนิน (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวพนิตธิดา โยธิน (นักศึกษา)
นางสาวรุ่งทิวา แก้วบุญคำ (นักศึกษา)
นางสาวอนุสรา ภาระสันต์ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวยลดา สีงาม (นักศึกษา)
นายภานุวัฒน์ ดุจจานุทัศน์ (นักศึกษา)
นางสาวชลธิชา ประดากรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวอมรรัตน์ นามธานี (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวปุณยภา ประเสริฐ (นักศึกษา)
นางสาววรัญญา รุ่งศศิธร (นักศึกษา)
นางสาวสุพิชฌาย์ พิมพ์แก้ว (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายกษิดิ์เดช อร่ามศรี (นักศึกษา)
นายณภัทร มานะบุตร (นักศึกษา)
นางสาวชนกนันท์ สมใจ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวณัฐวดี ศรีทอง (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวเพชรดา จินาพร (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวรัตติยากร แก้วคูณ (นักศึกษา)
นางสาวโสภิตา พรอินทร์ (นักศึกษา)
นางสาวกรรณิกา งามพงษ์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวธวัลฤทัย วิจิพงษ์ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวกุลณัฐ กุลบุตรดา (นักศึกษา)
นางสาวอาทิติยา พุทธิพล (นักศึกษา)
นางสาวอธิชา พวงสะอาด (นักศึกษา)
นางสาวมาเร็ต แกรนมู (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.4.1. ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสุวีรยา สุมานัด (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวปวีณ์ธิดา บุตรชัย (นักศึกษา)
นางสาวชนากานต์ สิงห์แจ่ม (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นางสาวอรดา เคนประคอง (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นางสาววราภรณ์ เบ้าน้อย (นักศึกษา)
นางสาวปาลิตา หอมผกา (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นางสาวอารยา รอดคำทอง (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายเจษฎา เกษมศิลป์ (นักศึกษา)
นางสาวจุไรวรรณ พยัคฆ์ (นักศึกษา)
นายวัชราชัย เพชรกุล (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายอธิป สุดเนตร (นักศึกษา)
นายพิษณุ ชิณโชติ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายณัฐวุฒิ ระวิเวท (นักศึกษา)
นางสาวสุมานิต สุธาคง (นักศึกษา)
นางสาวประภาภรณ์ ทาระบุตร (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นางสาวอพิณญา อนันตภักดิ์ (นักศึกษา)
นางสาวดวงกมล ไชยสน (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาพัชร สาวันดี (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวกนกอร อินรวงค์ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางสาวสาลินี ประทุมศิลป์ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายธีรภัท หนักแน่น
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายธีรภัทร เวชพันธ์ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางสาวปิยะพร ศรีระดา (นักศึกษา)
นางสาวสิรินันท์ เซียวสกุล (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายปิยะ กวีกรณ์ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายวัชรพล ราศรีมา (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา นายโหล้น บุดดาสัก (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวรุ่งอรุณ วิษาพรม (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นางสาวนนุต อารีราษฎร์ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นางสาวสุธาสินี จันมี (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายเจษฎา ศิลาเกษ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายคอม กรินรักษ์ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายสมศักดิ์ กุลบุตร (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวณัฐญาพัชร์ จันทะรัตน์ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวปนัดดา แก้วสิงห์ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นางสาวสุพรรษา เฉิดแผ้ว (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายนวธร ภักดีรวัฒนากุล (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายนัฐพล พามี (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายมงคล ถนอมศรี (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวโสภิดา ชาชุมพร (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวปวีณา สิงห์หาพรม (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นางสาวเจนจิรา นาจาน (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นางสาวนิธิพร แสนทวีสุข (นักศึกษา)
นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน (นักศึกษา)
นายวิทวัส หอมนาม (นักศึกษา)
นายศราวุธ หาพัก (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายธราธิป ศรีพลอย (นักศึกษา)
นายสรศักดิ์ ขันเมือง (นักศึกษา)
นายยศธร ยอดมาลี (นักศึกษา)
นายคชพงศ์ ศรีกุลวงศ์ (นักศึกษา)
นายกฤษดา โรเบิร์ต เฟลล์ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายวัชระ ชูชาติ (นักศึกษา)
นายอัมรินทร์ จันทบุตร (นักศึกษา)
นายอิทธิพล พิมษร (นักศึกษา)
นายสิทธิชัย จิตตมานนทกุล (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายกฤตพล พรมสุวรรณ (นักศึกษา)
นางสาวณัฐริดา บุญปก (นักศึกษา)
นายสุวิจักขณ์ อินธิราช (นักศึกษา)
นายณัฐกิตต์ โมหะ (นักศึกษา)
นายพงศกร สีใส (นักศึกษา)
นายจักรภัทร แสนจันทร์ (นักศึกษา)
นายโชคชัย แก้วใหญ่ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา นายน้อย แสงน้ำเงิน (นักศึกษา)
นายกองแก้ว จะเลินพอน (นักศึกษา)
นายต้อย ดมวิไซ (นักศึกษา)
นายพุดทะเสน หลวงลาด (นักศึกษา)
นายสุลิน ไชยะพอน (นักศึกษา)
นายปันยา บุดตะบาน (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวแก้วเกล้า บุญช่วย (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวรักษิตาวรรณ จีรังสวัสดิ์ (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นางสาวสุพรรณษา ลาสันตุ (นักศึกษา)
73.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวณัฐชา ศรีระพรม (นักศึกษา)
89.21 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายวิษณุพงศ์ อารี (นักศึกษา)
82.54 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวอินทิรา เกิดสุวรรณ (นักศึกษา)
76.07 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวปัณณิกา อุ่นแพทย์ (นักศึกษา)
84.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวสุพรรษา ศรีราชา (นักศึกษา)
80.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวนันทิกานต์ โพสุวรรณ (นักศึกษา)
77.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาววัญเพ็ญ ทองให้ (นักศึกษา)
90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวศศลักษณ์ นิลบล (นักศึกษา)
86.32 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวนันทิตาพร สุยะลา (นักศึกษา)
83.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายสุวิจักขณ์ พิมพ์บูลย์ (นักศึกษา)
87.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาววรธิดา สามี (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นางสาวพรนรินทร์ ผลชะอุ่ม (นักศึกษา)
85.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวรุ่งนภา ทังนะที (นักศึกษา)
นางสาวฝนสิริ พรมนุช (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวศรัณญา บุราณรักษ์ (นักศึกษา)
นางสาวกชพร ผิวจันทร์ (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางสาวจินตพร หลาบคำ (นักศึกษา)
นางสาวอนุตรา สุโทษา (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายภูวิพัฒน์ จันที (นักศึกษา)
นางสาวลลนา สุนันทา (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายธีรวัฒน์ โภคทรัพย์ (นักศึกษา)
นางสาวปนัดดา คำโสภา (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นางสาวรัดดาภรณ์ ไชยบุญญา (นักศึกษา)
นายสมประสงค์ ดาบุดดี (นักศึกษา)
83.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวอรอุมา นำผล (นักศึกษา)
91.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายกิตติภพ รัตนวงศ์ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นายสุนทร โสดากุล (นักศึกษา)
84.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ กันตะบุตร (นักศึกษา)
นายอธิยุต ตระการพร (นักศึกษา)
นายธีระศักดิ์ ตรีรักษา (นักศึกษา)
นายนันทวรรษ บุญสิทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวสุพรรษา ศิลา (นักศึกษา)
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขาวสะอาด (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวฤดีชนก สมใจ (นักศึกษา)
นายพีรพัฒน์ อินทร์เพ็ญ (นักศึกษา)
นายธีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ (นักศึกษา)
นายธนธรณ์ พรมพุทธา (นักศึกษา)
นางสาวชนม์นิภา ด้วงมูล (นักศึกษา)
นางสาวเสาวภา กาหาวงค์ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายอัจฉริยะ จอมหงษ์ (นักศึกษา)
นายเกริกเกียรติ ทองตื้อ (นักศึกษา)
นางสาวพิชชาอร ฐาปนะดิลก (นักศึกษา)
นายคณภัทร วงศ์ชาลี (นักศึกษา)
นางสาวนวินดา ทาเคลือบ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาววรนุช สุขแดง (นักศึกษา)
นายวุฒิศักดิ์ มะปรางก่ำ (นักศึกษา)
นายบุญมี พูลทวี (นักศึกษา)
นายอธิตะวัน ลัดดา (นักศึกษา)
นายศราวุธ โกมลศรี (นักศึกษา)
นายอัครวีร์ คงศรี (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายอัฐกร แสงบุตร (นักศึกษา)
นายมังกร เปรมทา (นักศึกษา)
นายมานะศักดิ์ ธิเลิศ (นักศึกษา)
นางสาวโกลัญญา พลเมือง (นักศึกษา)
นางสาวสุภาภรณ์ ศรไชย (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายสุรัตน์ เหมือนมาตย์ (นักศึกษา)
นายวินัย อินทมาต (นักศึกษา)
นางสาวปาริฉัตร เรือนสิงห์ (นักศึกษา)
นางสาวอุบลวรรณ์ จำปา (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ ลีทหาร (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายพชรพล โคตรแก้ว (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายวรภพ โทจันทร์ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายวรภพ โทจันทร์ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.27. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง แคน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

9.1.28. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปงลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายธนากร ยะราช
นายธนพล สาริกา
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายศิรศักดิ์ ยงรัมย์
นายกรวิชญ์ หงษ์อินทร์
94.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายชนสรณ์ พรายพรรณ
นายเทียนพงค์ เนตรภิญโญ
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสาวณัฐนรี พิมพ์หล่อ
นางสาวธิดารัตน์ รวมโคตร
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวอนัญญา อุทัยศรี
นางสาวภัทรนันท์ คันธจันทร์
94.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางสาวปาริชาติ มูลเดช
นางสาวนภาภรณ์ วงค์สุทธิ์
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--