1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 23-11-66
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสถิตย์ เทศาราช    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวสันต์ กิ่งคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสุทัศน์ ภูโท    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายธีรพล สถิตย์ชน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายอนุพันธ์ จารุพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายพงค์ศักดิ์ สีลาคม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายวสันต์ กิ่งคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสุทัศน์ ภูโท    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 09:00น.    สอบภาคทฤษฎี
09:00น. - 10:00น.    คณะกรรมการทั้ง 5 สถานศึกษาออกข้อสอบแบบสั่งงานการผลิตร่วมกัน
10:00น. - 11:00น.    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
11:00น. - 15:00น.    สอบภาคปฏิบัติ
17:00น. - 17:00น.    คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายบารมี ไทยกุล
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธนาวุฒิ บุตรพรม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายกิตติภพ แสนคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวสันต์ กิ่งคำ
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายศิวกร แสงสว่าง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายยุพราช คูณเสมอ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุทัศน์ ภูโท