6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
         6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 6.2.2 ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวสิริกาญจน์ ประยงค์หอม     082-7836899
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางชื่นจิต เดชโยธิน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวกัลยาภัสร์ พรหมเรนทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวศิรินภา โคตทาดา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางเจมณี ทะริยะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวพัชรนันท์ เฝ้าทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายทองเพชร ไฟสีลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวจุฬาทิพย์ ทิพย์นาม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวสิริกาญจน์ ประยงค์หอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายกฤษดา กุลโชติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน และรายงานตัว
09:00น. - 11:00น.    แข่งขันทักษะการนำเที่ยวและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
12:00น. - 13:00น.    ประกาศผล มอบเกียรติบัตร
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกอร อินรวงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสิริกาญจน์ ประยงค์หอม