1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ประเภท ทีม ระดับ ปวช.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายศตวรรษ วารินทร์     0943980982
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศุภวิทย์ โกพล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายพูลสวัสดิ์ คำเสน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายณัฐวัฒน์ คำโคตร    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวนฤภร บุญคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวศิริวรรณ บุญมาก    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายกุลพัทธ์ วงค์ชู    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวพรพรรษา คำแพงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายปิยะ โกษา    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายสวัสดิ์ ลารังสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายชินกร มูลยาพอ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายอภินันต์ สีดาชมภู    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายตระกูล ไชยกิจ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายวิทยา กองตระกูลดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นายศตวรรษ วารินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวชลพิชา เบียดนอก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศาล    กรรมการตัดสิน   
              นายกิตติพันธ์ ศรีเสมอ    กรรมการตัดสิน   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ประเภท ทีม ระดับ ปวช.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธีรภัทร์ ดำวงศ์
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร ชมบุญ
   นักศึกษา    3. นายธีรภัทร ธีระองค์เจริญ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายโชคชัย สายสะอาด
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายปิยะพงษ์ มงคลเขต
   นักศึกษา    2. นางสาวสิรินทรา บุตรคำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนฤภร บุญคำ
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายภัทราวุธ สายมณี
   นักศึกษา    2. นายศิลา เชื้อสุ
   นักศึกษา    3. นางสาวศรัณยภัทร เทียมจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวพรพรรษา คำแพงแก้ว
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายเทพพนม สดสุข
   นักศึกษา    2. นายพิพัฒ โสภา
   นักศึกษา    3. นายจตุรภัทร ขำเพ็ชร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวชลพิชา เบียดนอก
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายอภิชาติ ยวนใจ
   นักศึกษา    2. นายศุภวิชญ์ บุญประดับ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอภินันต์ สีดาชมภู