9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวพัชรินทร์ สิมมาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี
              นางสาวศวิตา แสงงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวฐปนีย์ วงศ์คำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวธนพร ลาวิลาศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวสุดารัตน์ ปิยะนันท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นางสาวฐิดาภรณ์ ใจดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน
              นายศิริวัฒน์ ทวีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวสุดาพร ทาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายกรวิทย์ สระประไพ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวอารีวรรณ นารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายปัญญา บุญเล่ห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาววรรณพรรธน์ บุญครอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวปิยะพร วงษ์กาศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวธนัญชนก พลหนองแวง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางพัชรประภา วราพุฒ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวธิดาวรรณ สุขหอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวรุตฑิตา ชินโชติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวดอกคูณ พันแสน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอุมาภรณ์ สุภาว์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอาทิติญา ปาระเคน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวสิริประภา โทณะกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวนวลอนงค์ ทีอุทิศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
         กรรมการตัดสิน
              นายวิรัช หมอนเสมอ    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
              นายวุฒิชัย ธิมาชัย    ประธานกรรมการตัดสิน    โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
              นางสาววชิรญา สุนทรารักษ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชา)
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวสโรชา รัตนกุล
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพัชรินทร์ สิมมาทอง
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมพ์มาดา พลอินต๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศวิตา แสงงาม
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐญาพัชร์ จันทะรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวฐปนีย์ วงศ์คำ
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพัตรา บัวกด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธนพร ลาวิลาศ
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
   นักศึกษา    1. นางสาวพัณณิตา สายบุดดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุดารัตน์ ปิยะนันท์
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน
   นักศึกษา    1. นางสาวสวรส เยื่อใย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวฐิดาภรณ์ ใจดี
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวปนัดดา แก้วสิงห์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพรรษา เฉิดแผ้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุดาพร ทาทอง