3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 3.2.2 ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวเยาวนิดา สุภาษร     098-187-3664
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเยาวนิดา สุภาษร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางจตุพร ชาติบัวหลวง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางณัฐฐยา งามชื่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวศุภนิดา เมทาสิงห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:30น.    ลงทะเบียน
10:00น. - 11:00น.    รายงานตัว/แข่งขัน
13:00น. - 14:00น.    คณะกรรมการตรวจและประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวไอระดา กุลสิงห์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศุภนิดา เมทาสิงห์