1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธงรบ เวฬุบับ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายพรเทวัญ บัวศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายธนภัทร ไพคำนาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายอุทัย บุญเสนอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายเพียร ประทุม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายภัทรชัย ยุตกิจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายนพพร ไกรยวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายกิตติพงษ์ หายเคราะห์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวรุตม์ ปัดถามา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวุฒิไกร ขยันการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอนุภาพ แสนทวีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายภาสกร ศรีขาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายจำรัส ชนะสิงห์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเจริญพร เจตอธิการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายศุภกร ลูกแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายก้องไกร สุทธิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอาทิตย์ พุฒพิม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายธงรบ เวฬุบับ    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายพรเทวัญ บัวศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายธนภัทร ไพคำนาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายอุทัย บุญเสนอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายเพียร ประทุม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายภัทรชัย ยุตกิจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายนพพร ไกรยวงษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายกิตติพงษ์ หายเคราะห์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวรุตม์ ปัดถามา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวุฒิไกร ขยันการ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอนุภาพ แสนทวีสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายภาสกร ศรีขาว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายจำรัส ชนะสิงห์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเจริญพร เจตอธิการ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายศุภกร ลูกแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายก้องไกร สุทธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอาทิตย์ พุฒพิม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายดนัยยศ ผลาเลิศ
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญสุดา โสดาวงษ์
   นักศึกษา    3. นายสนธยา วงษ์สุข
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายภาคภูมิ จูมรัมย์
   นักศึกษา    2. นายธัณญสิทธิ์ สารวรรณ
   นักศึกษา    3. นายธนกร จากสีพรม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพรเทวัญ บัวศรี
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายชนะภัย พันธ์พงษ์
   นักศึกษา    2. นายธีรศักดิ์ คำแดง
   นักศึกษา    3. นายชาญณรงค์ นาเวียง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอุทัย บุญเสนอ
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายชลธาร ประชุมแดง
   นักศึกษา    2. นายรัฐภูมิ หอมหวล
   นักศึกษา    3. นายภาสกร พรมพุทธา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภัทรชัย ยุตกิจ
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายพิทวัส มูลโคตร
   นักศึกษา    2. นายศุภวิชญ์ เคหะรมย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวรุตม์ ปัดถามา