9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกรวิทย์ สระประไพ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายศิริวัฒน์ ทวีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอารีวรรณ นารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายปัญญา บุญเล่ห์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายประลองยุทธ แก้วกัลยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายเด่นชัย แดงอาจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นางพัชรประภา วราพุฒ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาววรรณพรรธน์ บุญครอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวธนัญชนก พลหนองแวง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวธิดาวรรณ สุขหอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
         กรรมการตัดสิน
              รองศาสตราจารย์อดินันท์ แก้วนิล    ประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              อาจารย์พัน พงษ์ผล    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายกฤตพล พรมสุวรรณ
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐริดา บุญปก
   นักศึกษา    3. นายสุวิจักขณ์ อินธิราช
   นักศึกษา    4. นายณัฐกิตต์ โมหะ
   นักศึกษา    5. นายพงศกร สีใส
   นักศึกษา    6. นายจักรภัทร แสนจันทร์
   นักศึกษา    7. นายโชคชัย แก้วใหญ่
   ครูผู้ควบคุม    8. นายประลองยุทธ แก้วกัลยา
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
   นักศึกษา    1. นายน้อย แสงน้ำเงิน
   นักศึกษา    2. นายกองแก้ว จะเลินพอน
   นักศึกษา    3. นายต้อย ดมวิไซ
   นักศึกษา    4. นายพุดทะเสน หลวงลาด
   นักศึกษา    5. นายสุลิน ไชยะพอน
   นักศึกษา    6. นายปันยา บุดตะบาน
   ครูผู้ควบคุม    7. นายเด่นชัย แดงอาจ