1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสุดใจ ภู่เทศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
              นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวธนัตดา ทองพิทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ว่าที่ รต.หญิงทัศนีวรรณ จันทิมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพีรคุปต์ ทิพยจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายปิยรัตน์ คันธจันทร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายปฏิภาณ ชมภูมาศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายภูวดล ยะโสต
   นักศึกษา    2. นายดนัยเดชา คำมาโฮม
   นักศึกษา    3. นายรังสิมันต์ ศรีลาทิพย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายอภิชาติ ทีฆะ
   นักศึกษา    2. นายธีระยุทธ สืบญาติ
   นักศึกษา    3. นายปานตะวัน อ่อนสุด
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพัฒนชัย ขยันกลาง
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายนันทวัฒน์ ดวงจันทร์
   นักศึกษา    2. นายชาละวัล ขาวสุข
   นักศึกษา    3. นายณัฐพล แก้วกันหา
   นักศึกษา    4. นายอัคคพล แก่นจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายบัณฑิฆาพงษ์ เพิ่มพูน
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายภาคภูมิ ภาพสิงห์
   นักศึกษา    2. นายพงศกร หลักคำ
   นักศึกษา    3. นายมนัสนันท์ บัวทอง
   นักศึกษา    4. นายพีรพัฒน์ วิลามาศ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายภาสกร วงศ์จันทร์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายธนบดี ประเสริฐ
   นักศึกษา    2. นายกรกช นนท์ศิริ
   นักศึกษา    3. นายธนศักดิ์ พาสุข
   นักศึกษา    4. นายกิตตินาถ นาคะโนทด
   ครูผู้ควบคุม    5. นายณัฐพัชร์ วรพิมรัฐ