3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.4. สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
         3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ประเภท ทีม ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ระดับจังหวัด อศจ.อุบลราชธาน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางประภัสสร คำเจริญ     0853074599
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมจิตร บุรุษพัฒน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายณัฐภาส โพธะจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวพัชราวรรณ จุละกะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวศกลรัตน์ อุทธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวอรทัย ปริต    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสันติมา โหตระไวศยะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาววิภารัตน์ แก้วโยธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางศริษา สาระวัล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวอินทร์ธุอร หงษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางประภัสสร คำเจริญ    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสราลี นิยมพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวสงกา ศรีอ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
         กรรมการตัดสิน
              นายชวพจน์ ศุภสาร    ประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              นายประวิตร ศิลธรรมพานิช    กรรมการตัดสิน    ผู้จัดการร้านปัญญรัตน์
              นางสาวจิตต์สุมน พรมงคลวัฒน์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ธนาคารออมสิน สาขายุทธภัณฑ์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ
08:30น. - 09:00น.    ประธานจับฉลากเลือกโจทย์แข่งขัน 1 ข้อ
09:00น. - 12:00น.    ผู้เข้าแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
12:00น. - 14:00น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจแผนธุรกิจโดยใช้ฉบับจริง
13:00น. - 14:00น.    ผู้เข้าแข่งขันจัดทำPowerpoint
15:00น. - 17:30น.    นำเสนอแผนธุรกิจตามลำดับที่จับสลาก
17:30น. - 18:30น.    คณะกรรมการรวมคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน
18:30น. - 18:30น.    ประธานมอบเกี่ยรติบัตร และปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยดา เถาว์ทุมมา
   นักศึกษา    2. นางสาวปัชชุดา ทุมทอง
   นักศึกษา    3. นางสาวลักษณ์นารา บุญจันทร์
   นักศึกษา    4. นางสาววริศรา แก้วศรี
   นักศึกษา    5. นางสาวจันทร์ธิรา พวงจำปา
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสันติมา โหตระไวศยะ
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณิภา สกุลรัมย์
   นักศึกษา    2. นางสาวศรัญญา สีดาวงษ์
   นักศึกษา    3. นางสาวสุธิดา ท่าหาญ
   นักศึกษา    4. นางสาวณัฐณิชา ชมภูหนู
   นักศึกษา    5. นายวรเดช โฉมศิวะพันธ์
   นักศึกษา    6. นางสาวเสาวรส สุขพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณภา ตะลากาล
   นักศึกษา    2. นางสาวสุนิสา ตะลากาล
   นักศึกษา    3. นางสาวอนุสรา รัตนา
   นักศึกษา    4. นางสาวอาริยา พลปัญญา
   นักศึกษา    5. นางสาวอานันตยา บุญสระ
   นักศึกษา    6. นางสาวปานแก้ว พันภูงา
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวบุหงา ฉิมชัย
   นักศึกษา    2. นางสาวเบญจวรรณ โทแก้ว
   นักศึกษา    3. นางสาวศิริรัตน์ อุดม
   นักศึกษา    4. นายณรงศักดิ์ ศุภรักษ์
   นักศึกษา    5. นายวิศวกาล ทองศรีสืบสกุล
   นักศึกษา    6. นางสาวขวัญจิรา บุญชิต
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวสงกา ศรีอ่อน
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวชมพูนุช ทีคำแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวอารีรัตน์ โทสวัสดิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวอัชราพร แพงบุดดี
   นักศึกษา    4. นางสาวเกษศราภรณ์ กุจะพันธ์
   นักศึกษา    5. นางสาววรรณประภา แก้วอนันต์
   นักศึกษา    6. นางสาวอนันตญา เต็มพร้อม
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวลำใย นียาทองหลาง