3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 3.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางบังอร พันธ์โสภา     091-5998942
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวธนิดา วรรณแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางบังอร พันธ์โสภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางกัลยาณี พรมดอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวสุพรพักตร์ อรัญมิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวจารุวรรณ สิมาพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางกกบุญ บัวใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางยุพยงค์ ทวีสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายเกรียงไกร บุญครุฑ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอำไพ อะวะโห    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวสุดาพร ทาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวอรอนงค์ อำมะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางนิชกานต์ ไอครรัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวภิญญามาศ จันอาษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสุดสวาท จันโทวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางเสาวณี แสนทวีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวไพรินทร์ ทองกันยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวสุภาพร แก้วเนตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาววิบูลย์ สกุลพล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางมลีทอง จารุพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางเบญญาดา อ่อนน้อม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวรสสุคนธ์ ผิวทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี
              นายสิรภพ อินทอร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาววมินตา ศุภดล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวธนิดา วรรณแก้ว    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางบังอร พันธ์โสภา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางกกบุญ บัวใหญ่    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวสุดาพร ทาทอง    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายเกรียงไกร บุญครุฑ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาววิบูลย์ สกุลพล    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางมลีทอง จารุพงษ์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาววมินตา ศุภดล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายสิรภพ อินทอร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางยุพยงค์ ทวีสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวอำไพ อะวะโห    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอรอนงค์ อำมะ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางนิชกานต์ ไอครรัมย์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 08:00น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
08:00น. - 08:30น.    กรรมการตรวจเครื่องเพื่อใช้ในการแข่งขัน
08:30น. - 08:50น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    ตรวจข้อสอบ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริวรรณ นิลเกษ
   นักศึกษา    2. นางสาวพิชญาภัค ทองรอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางบังอร พันธ์โสภา
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวสุภัสสรา สายแสน
   นักศึกษา    2. นางสาววีระยา อาภรศรี
   นักศึกษา    3. นางสาวเพชรลดา พุ่มแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวภิญญามาศ จันอาษา
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายทิวากร แก้วชาตรี
   นักศึกษา    2. นายณัฐกร ใจบุญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุพรพักตร์ อรัญมิตร
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายธีรภพ ผ่านเสนา
   นักศึกษา    2. นางสาวกุลสตรี ทองสวัสดิ์
   นักศึกษา    3. นายศิวกร ทองทา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางกกบุญ บัวใหญ่
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวนิชากร แก่นสาร์
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร คำสุนี
   นักศึกษา    3. นางสาวชลธิชา ประจัญพล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเกรียงไกร บุญครุฑ
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวราชาวดี วงศ์ใหญ่
   นักศึกษา    2. นางสาวสุภัสสร วงษ์วรรณ์
   นักศึกษา    3. นางสาวสุพานุช มงคลงำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธีรวัฒน์ อภิบาล
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยฉัตร ศรีดำ
   นักศึกษา    2. นางสาวเนตรนภา ประคองใจ
   นักศึกษา    3. นางสาวศิริกัญญา เสน่ห์รัมย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาววิบูลย์ สกุลพล