3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.8. ทักษะความรู้ทางการเงิน
         3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางชัญญณัท จันเทพา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางราตรี สะดีวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวธนิดา วรรณแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายโควิน เดชพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายธงรบ เวฬุบับ    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายพุฒิชาติ ทัดเทียม    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางชื่นจิต เดชโยธิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
              นายสุรสิทธิ์ ขุนทิพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก
              นางสาวสุดารัตน์ แหวนหล่อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ำยืน
              นายวายุ ก้งทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคโนโลยีคาริสา
              นางสาวกมลชนก ทองดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคโนโลยีธัญลักษณ์
              นางสาวรสสุคนธ์ ผิวทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ วอศ. การท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี
              นางสาวจิตตานันท์ นิพิชชนะรักษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวธนาวดี พิมราช    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวจารุวรรณ สิมาพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวเครือแก้ว ใจแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสุดใจ ภู่เทศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวเพชรชมภู สุทธิเดช    กรรมการตัดสิน    รองเลาขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
              นายทัศนัย ธรรมวงษา    กรรมการตัดสิน    ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
              นางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   21 กรกฏาคม 2566
08:00น. - 08:30น.    นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin.ดี We Can Do!!!)” โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
09:00น. - 09:10น.    ตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจับสลากเพื่อนำเสนอ แผนการดำเนินโครงการ (SOP)
09:00น. - 10:00น.    คณะกรรมการตัดสิน อ่านแผนการดำเนินโครงการ (SOP) ของแต่ละสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
10:00น. - 12:00น.    นำเสนอแผนการดำเนินโครงการ (SOP)
12:00น. - 13:00น.    พักกลางวัน
13:00น. - 15:00น.    นำเสนอแผนการดำเนินโครงการ (SOP) (ต่อ)
15:00น. - 16:00น.    สรุปผลการแข่งขัน
16:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปัณณิกา อุ่นแพทย์
   นักศึกษา    2. นางสาวอธิตญา ครั้งพิบูลย์
   นักศึกษา    3. นางสาวพิมพ์วรัญช์ ศิริบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวณภัสภรณ์ บุตรเงิน
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวชนกวนันท์ จันทะแจ่ม
   นักศึกษา    2. นางสาววริยา พามา
   นักศึกษา    3. นางสาวนันฒิพร รัตนะพิบูลย์
   นักศึกษา    4. นางสาวชนาพร จาระสาย
   ครูผู้ควบคุม    5. นายสิรภพ อินทอร
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวเกษมณี นิยมชาติ
   นักศึกษา    2. นางสาวนันทิดา อ่อนแช่ม
   นักศึกษา    3. นางสาวนลินี ชูไทย
   นักศึกษา    4. นางสาวสุกัญญา โคตรบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางนิชกานต์ ไอครรัมย์
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาววันวิสา จันเพ็ญ
   นักศึกษา    2. นางสาววริศรา วรรณพฤติ
   นักศึกษา    3. นางสาวรัตนาวี พันธุลาวัณย์
   นักศึกษา    4. นายวรรธนะ มีคำ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวจารุวรรณ สิมาพันธ์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาววีระวรรณ อ่อนวรรณะ
   นักศึกษา    2. นางสาววิไล บุตรคำดี
   นักศึกษา    3. นางสาวศิรินภา ศรีจันทอง
   นักศึกษา    4. นางสาวรัตนธิดา สุโพธิ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสุนิฌานันท์ ประสานพันธ์
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายพัชรพล รัตนะวัล
   นักศึกษา    2. นางสาวอริสรา สายเนตร
   นักศึกษา    3. นางสาวนิภาวรรณ พันธ์เดช
   นักศึกษา    4. นางสาวมินตรา พรมสวัสดิ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสุภาวดี ทวีแสง
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวจันทร์จิรา คำสวัสดิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวบัวตอง นนท์ศิริ
   นักศึกษา    3. นายรวีโรจน์ ลมทอง
   นักศึกษา    4. นางสาวณัฎฐกานต์ ฝางคำ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวอรอนงค์ อำมะ