1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 10:00น.    นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิด
09:00น. - 11:00น.    แข่งขันทักษะ ภาคปฏิบัติ
11:00น. - 12:00น.    แข่งขันทักษะ ภาคทฤษฎี
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
13:00น. - 17:30น.    กรรมการตัดสิน ตรวจชิ้นงานสำเร็จ ประชุมสรุปรายงานผล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช.
1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน/ครูผู้ควบคุม/กรรมการ/นักผู้ช่วย
09:00น. - 09:10น.    ตรวจเช็คเครื่องมือวัด และจับฉลากเลือโต๊ะงาน เครื่องมือฯ เเข่งขัน
09:10น. - 09:30น.    กรรมการกลางชี้เเจงรายละเอียดกติกาการเเข่งขัน
09:30น. - 12:30น.    สอบภาคทฤษฎี ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช.
12:30น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ชุดที่ 1 ทักษะงานวัดละเอียด
16:00น. - 19:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ชุดที่ 2 ทักษะงานวัดละเอียด
19:00น. - 21:00น.    คณะกรรมการตัดสิน ตรวจให้คะเเนน สรุปผลการเเข่งขัน ส่งผลให้ฝ่ายอำนวยการจัดการเเข่งขัน
1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 15:00น.    เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน/ครูผู้ควบคุม/กรรมการ/นักผู้ช่วย
09:00น. - 09:10น.    ตรวจเช็คเครื่องมือวัด และจับฉลากเลือโต๊ะงาน เครื่องมือฯ เเข่งขัน
09:10น. - 09:30น.    กรรมการกลางชี้เเจงรายละเอียดกติกาการเเข่งขัน
09:30น. - 12:30น.    สอบภาคทฤษฎี ทักษะมาตรวิทยา ระดับ ปวส.
12:30น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ชุดที่ 1 ทักษะมาตรวิทยา ระดับ ปวส.
16:00น. - 19:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ชุดที่ 2 ทักษะมาตรวิทยา ระดับ ปวส.
19:00น. - 21:00น.    คณะกรรมการตัดสิน ตรวจให้คะเเนน สรุปผลการเเข่งขัน ส่งผลให้ฝ่ายอำนวยการจัดการเเข่งขัน
1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 09:00น.    สอบภาคทฤษฎี
09:00น. - 10:00น.    คณะกรรมการทั้ง 5 สถานศึกษาออกข้อสอบแบบสั่งงานการผลิตร่วมกัน
10:00น. - 11:00น.    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
11:00น. - 15:00น.    สอบภาคปฏิบัติ
17:00น. - 17:00น.    คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประกาศผลการแข่งขัน
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะการเชื่อม SMAW>AW ปวช..
1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ประเภท ทีม ระดับ ปวช.
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะการเชื่อม SMAW>AW&GMAW ประเภททีม ระดับ ปวส.
1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ประเภททีม ระดับ ปวส.
1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
08:00น. - 09:30น.    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรับฟังกติกาและเกณฑ์การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
08:00น. - 09:30น.    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน
09:30น. - 10:00น.    คณะกรรมการแต่ละสถานศึกษาตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน
10:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 15:00น.    ทำการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ต่อ)
15:00น. - 17:00น.    หมดเวลาการแข่งขัน
15:00น. - 17:00น.    คณะกรรมการแต่ละสถานศึกษาเข้าตรวจพร้อมให้คะแนน
15:00น. - 17:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรับฟังคำแนะนำหลังการแข่งขัน
15:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09:00น. - 10:00น.    กรรมการชี้แจงกฎเกณฑ์ กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
10:00น. - 12:00น.    แข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
13:00น. - 15:00น.    แข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
15:00น. - 17:00น.    กรรมการรวบรวมผลงานของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09:00น. - 09:30น.    ประธานกรรมการชี้แจงกฎเกณฑ์ กติกาการตรวจให้คะแนนผลงาน
09:30น. - 12:00น.    กรรมการตรวจให้คะแนนการออกแบบระบบไฟฟ้า
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
13:00น. - 15:30น.    กรรมการตรวจให้คะแนนการเขียนแบบไฟฟ้า
15:30น. - 17:00น.    กรรมการรวมคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 17:30น.    การแข่งขันทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ประเภท ทีม ระดับ ปวส
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน จัดชุดแบบทดสอบ ภาคทฤษฎ
09:00น. - 10:00น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
09:00น. - 10:30น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร
10:30น. - 16:30น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt
11:30น. - 12:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน - ประมวลผลการแข่งขันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
13:00น. - 14:00น.    พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน จัดชุดแบบทดสอบ ภาคทฤษฎี
09:00น. - 10:00น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
09:00น. - 10:30น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
10:30น. - 16:30น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt
11:30น. - 12:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน - ประมวลผลการแข่งขันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
13:00น. - 14:00น.    พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน จัดชุดแบบทดสอบ ภาคทฤษฎี
09:00น. - 10:30น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
10:30น. - 16:30น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt
11:30น. - 12:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน - ประมวลผลการแข่งขันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
13:00น. - 14:00น.    พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน จัดชุดแบบทดสอบ ภาคทฤษฎ
09:00น. - 10:00น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
09:00น. - 10:30น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร
10:30น. - 16:30น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt
11:30น. - 12:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน - ประมวลผลการแข่งขันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต
13:00น. - 14:00น.    พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566
09:00น. - 09:40น.    ประชุมคณะกรรมการและรวบรวมข้อสอบ
09:40น. - 10:00น.    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:00น. - 12:00น.    แข่งขันภาคทฤษฏี (ห้อง 325)
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    แข่งขันภาคปฏิบัติ (ห้อง 325)
17:00น. - 17:30น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสิน สรุปผลการดำเนินงาน (ห้อง 325)
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566
09:00น. - 09:40น.    ประชุมคณะกรรมการและรวบรวมข้อสอบ
09:40น. - 10:00น.    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:00น. - 12:00น.    แข่งขันภาคทฤษฏี
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    แข่งขันภาคปฏิบัติ
17:00น. - 17:30น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสิน สรุปผลการดำเนินงาน
1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566
09:00น. - 09:40น.    ประชุมคณะกรรมการและรวบรวมข้อสอบ
09:40น. - 10:00น.    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:00น. - 12:00น.    ติดตั้งโปรแกรมและตรวจสอบอุปกรณ์
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    แข่งขันการจัดทำ (Script)
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    แข่งขันการผลิตและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 15:00น.    แข่งขันการผลิตและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
15:00น. - 17:00น.    นำเสนอ ตัดสิน และพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    เริ่มการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    เริ่มการแข่งขัน
1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    เริ่มการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    เริ่มการแข่งขัน
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะงานฝึกฝีมือ (ปวช)
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 08:00น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
08:00น. - 08:30น.    กรรมการตรวจเครื่องเพื่อใช้ในการแข่งขัน
08:30น. - 08:50น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    ตรวจข้อสอบ
3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 08:00น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
08:00น. - 08:30น.    กรรมการตรวจเครื่องที่เข้าร่วมแข่งขัน
08:30น. - 08:50น.    พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) / คณะกรรมการตรวจทานความถูกต้องของข้อสอบและเฉลย
12:00น. - 13:00น.    พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    ตรวจข้อสอบ ทั้ง 2 ระดับ
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:30น.    ลงทะเบียน
10:00น. - 11:00น.    รายงานตัว/แข่งขัน
13:00น. - 14:00น.    คณะกรรมการตรวจและประกาศผลการแข่งขัน
3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:30น.    ลงทะเบียน
10:00น. - 11:00น.    รายงานตัว/แข่งขัน
13:00น. - 14:00น.    คณะกรรมการตรวจและประกาศผลการแข่งขัน
3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:30น.    ลงทะเบียน
10:00น. - 11:00น.    รายงานตัว/แข่งขัน
13:00น. - 14:00น.    คณะกรรมการตรวจและประกาศผลการแข่งขัน
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูควบคุมทีมลงทะเบียนพร้อมกัน ที่ห้องประชุมศรีพรหมราช
09:00น. - 09:30น.    จับสลากลำดับการนำเสนอ โดยส่งตัวแทนทีมละ 1 คน
09:30น. - 16:00น.    แข่งขันการนำเสนอสินค้า กลุ่มละ 15 นาที เริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มกิจกรรม
17:00น. - 17:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
17:30น. - 18:00น.    มอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการแข่งขัน
3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะบียน
08:30น. - 08:30น.    พิธีเปิด
09:00น. - 12:00น.    ผู้เข้าแข่งขันเขียนกลยุทธ์การตลาด
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
12:00น. - 14:00น.    คณะกรรมการตรวจกลยุทธ์การตลาด
13:00น. - 15:00น.    คณะกรรมการจัดทำสำเนากลยุทธ์
15:00น. - 17:30น.    นำเสนอกลยุทธ์การตลาด
17:30น. - 18:30น.    คณะกรรมการจัดทำคะแนน
18:30น. - 18:30น.    มอบเกียรติบัตร
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ
08:30น. - 09:00น.    ประธานจับฉลากเลือกโจทย์แข่งขัน 1 ข้อ
09:00น. - 12:00น.    ผู้เข้าแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
12:00น. - 14:00น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจแผนธุรกิจโดยใช้ฉบับจริง
13:00น. - 14:00น.    ผู้เข้าแข่งขันจัดทำPowerpoint
15:00น. - 17:30น.    นำเสนอแผนธุรกิจตามลำดับที่จับสลาก
17:30น. - 18:30น.    คณะกรรมการรวมคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน
18:30น. - 18:30น.    ประธานมอบเกี่ยรติบัตร และปิดการแข่งขัน
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษา
09:30น. - 12:00น.    แข่งขันการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ประเภท ทีม ระดับ ปวช.ปวช.
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
        
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 18:40น.    3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ประเภท ทีม ระดับ ปวช.
3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน/คณะกรรมการ
09:00น. - 09:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
09:30น. - 11:00น.    เริ่มการแข่งขันทักษะช่วงที่ 1 แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ประเภททีม ระดับ ปวส.
11:00น. - 11:30น.    เริ่มการแข่งขันทักษะช่วงที่ 2 แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ประเภททีม ระดับ ปวส.(ข้อเขียน)
11:30น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขันทักษะช่วงที่ 3 แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ประเภททีม ระดับ ปวส. (นำเสนอ)
12:00น. - 12:00น.    จบการแข่งขัน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   21 กรกฏาคม 2566
08:00น. - 08:30น.    นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin.ดี We Can Do!!!)” โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
09:00น. - 09:10น.    ตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจับสลากเพื่อนำเสนอ แผนการดำเนินโครงการ (SOP)
09:00น. - 10:00น.    คณะกรรมการตัดสิน อ่านแผนการดำเนินโครงการ (SOP) ของแต่ละสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
10:00น. - 12:00น.    นำเสนอแผนการดำเนินโครงการ (SOP)
12:00น. - 13:00น.    พักกลางวัน
13:00น. - 15:00น.    นำเสนอแผนการดำเนินโครงการ (SOP) (ต่อ)
15:00น. - 16:00น.    สรุปผลการแข่งขัน
16:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัวผู้แข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม/กรรมการ
09:00น. - 12:00น.    เวลาทำการแข่งขัน
13:00น. - 15:00น.    ประกาศผล
4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัวผู้แข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม/กรรมการ
09:00น. - 12:00น.    เวลาทำการแข่งขัน
13:00น. - 15:00น.    ประกาศผล
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 14:00น.    เริ่มการแข่งขัน
14:00น. - 15:00น.    นำเสนอชิ้นงาน
15:00น. - 15:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
13:00น. - 16:00น.    แข่งขันช่วงที่ 2
16:00น. - 16:30น.    นำเสนอชิ้นงาน
16:30น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:10น.    ลงทะเบียน ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน
08:15น. - 09:15น.    เริ่มการแข่งขันการออกแบบชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ
09:15น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขันการตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ(ภาคเช้า)
12:00น. - 13:00น.    พักเที่ยง
13:00น. - 15:15น.    เริ่มการแข่งขันการตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ(ภาคบ่าย)
15:20น. - 15:35น.    ตรวจชิ้นงาน รายงานผล
4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    การลงทะเบียน
09:00น. - 18:00น.    เริ่มการแข่งขัน
18:30น. - 19:00น.    ตรวจชิ้นงาน
20:00น. - 20:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว และรับ USB Flash Drive กลาง
09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ
18:00น. - 18:30น.    ออกจากพื้นที่การแข่งขัน ส่งคืน USB Flash Drive กลาง
   28 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว และรับ USB Flash Drive กลาง
08:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ และบันทึกไฟล์งานลง USB Flash Drive กลาง พร้อมส่งคืนคณะกรรมการกลาง
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงาน
5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว และรับ USB Flash Drive กลาง
09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ
   28 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว และรับ USB Flash Drive กลาง
12:00น. - 13:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ และบันทึกไฟล์งานลง USB Flash Drive กลาง พร้อมส่งคืนคณะกรรมการกลาง
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงาน
5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียนเข้าเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
09:00น. - 12:00น.    ประกวดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
12:00น. - 13:00น.    พักเที่ยง
13:00น. - 16:00น.    ประกวดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
16:00น. - 17:00น.    ตัดสินการประกวดเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน/เข้าเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
09:00น. - 12:00น.    ประกวดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
12:00น. - 13:00น.    พักเที่ยง
13:00น. - 16:00น.    ประกวดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
16:00น. - 17:00น.    ตัดสินการประกวดเเข่งขันทักษะวิชาชีพ
5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว
09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ-สิ้นสุดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว(จับฉลากนำเสนอแนวคิดผลงาน ช่วงบ่าย)
09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอแนวคิดผลงาน-สิ้นสุดการแข่งขัน
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 08:00น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 12:00น.    เริ่มดำเนินการแข่งขันจนเสร็จ
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    ดำเนินการนำเสนอผลงาน
5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 08:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว
08:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 12:00น.    เริ่มดำเนินการแข่งขันจนเสร็จ
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    ดำเนินการนำเสนอผลงาน
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    Sketch ภาพเครื่องประดับ
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 มิติ
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 มิติ
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงาน
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนพร้อมจับสลากการแข่งขัน
08:00น. - 08:20น.    พิธีเปิดการแข่งขัน และประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขัน
08:20น. - 09:30น.    จัดการแข่งขันประเภท Classic Bartender
10:30น. - 11:00น.    คณะกรรมการรวบรวมคะแนน
11:00น. - 12:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนพร้อมจับสลากการแข่งขัน
08:00น. - 08:20น.    พิธีเปิดการแข่งขัน และประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขัน
09:30น. - 10:30น.    จัดการแข่งขันประเภท Flair Bartender
10:30น. - 11:00น.    คณะกรรมการรวบรวมคะแนน
11:00น. - 12:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
12:45น. - 13:00น.    ลงทะเบียนพร้อมจับสลากการแข่งขัน
13:00น. - 13:20น.    พิธีเปิดการแข่งขัน และประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขัน
13:20น. - 13:50น.    งานที่ 1 ประดับตกแต่งผ้าระบายรอบโต๊ะ (Skirting)
13:50น. - 14:00น.    งานที่ 2 พับผ้าเช็ดปาก (Folding Napkin)
14:00น. - 14:30น.    งานที่ 3 จัดโต๊ะอาหารตามรายการอาหารแบบ Set Menu (Table Setup)
14:30น. - 16:30น.    งานที่ 4 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
16:30น. - 17:00น.    คณะกรรมการรวบรวมคะแนน
17:00น. - 18:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน และรายงานตัว
09:00น. - 11:00น.    แข่งขันทักษะการนำเที่ยวและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
12:00น. - 13:00น.    ประกาศผล มอบเกียรติบัตร
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ประชุมชี้แจง
09:00น. - 12:00น.    ติดตั้งอุปกรณ์
13:00น. - 17:00น.    แข่งขัน
7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 10:00น.    ประชุมชี้แจง
10:00น. - 12:00น.    ติดตั้งอุปกรณ์
13:00น. - 17:00น.    แข่งขัน
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ประเภท เดี่ยว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ประเภท บุคคล ระดับ วิชาชีพระยะสั้น
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ประเภท บุคคล ระดับ วิชาชีพระยะสั้น
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ประเภท เดี่ยว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด
9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 12:00น.    การประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 16:30น.    การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:30น. - 10:30น.    ดำเนินการประกวดรักการอ่านภาษาไทย
12:00น. - 12:10น.    ประกาศผลการประกวด
9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 12:00น.    การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนและรายงานตัวเข้าแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    ครูผู้ควบคุมทีมจับสลากหมายเลขโต๊ะนั่งสอบแข่งขัน
09:00น. - 10:00น.    การแข่งขันช่วงที่ 1 : อาณาจักรสุโขทัย
10:00น. - 10:15น.    พักเบรก
10:15น. - 12:15น.    การแข่งขันช่วงที่ 2 : อาณาจักรอยุธยา
12:15น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 14:00น.    การแข่งขันช่วงที่ 3 : อาณาจักรธนบุรี
14:00น. - 14:15น.    พักเบรก
14:15น. - 16:15น.    การแข่งขันช่วงที่ 4 : อาณาจักรรัตนโกสินทร์
16:15น. - 17:00น.    ตรวจข้อสอบและประกาศผล
17:00น. - 17:30น.    พิธีมอบเกียรติบัตร
9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ผู้ควบคุม ผู้เข้าประกวดแข่งขัน ลงทะเบียนรายงานตัว
08:30น. - 08:40น.    ผู้เข้าประกวดจับสลากลำดับการประกวด
08:40น. - 09:00น.    พิธีกรแจ้งกำหนดการและรายละเอียดการประกวด
09:00น. - 09:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
09:30น. - 10:00น.    ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจับสลากท่าบังคับเลือกและมอบให้พิธีกรประกาศ
10:00น. - 12:00น.    การแข่งขันช่วงที่ 1 ช่วงเช้า : ผู้เข้าประกวดปฏิบัติท่าบังคับและท่าบังคับเลือกตามกำหนด
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    การแข่งขันช่วงที่ 2 ช่วงบ่าย : ผู้เข้าประกวดปฏิบัติท่าบังคับและท่าบังคับเลือกตามกำหนด
16:00น. - 16:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:30น.    การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาพื้นฐาน ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ลงทะเบียนรายงานตัว จับสลากเลือกพื้นที่ จัดทำผลงานสะเต็มศึกษา
08:30น. - 09:00น.    ประชุมชี้แจง นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา
09:00น. - 12:00น.    แข่งขันการทำผลงานสะเต็มศึกษา
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 14:00น.    พิธีเปิด
14:00น. - 17:00น.    แข่งขันการทำผลงานสะเต็มศึกษา (ต่อ)
17:00น. - 20:00น.    จัดทำสื่อเสนอผลงานสะเต็มศึกษา (เวลา 3 ชั่วโมง ทุกทีมต้องนำคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง เข้ามาเพื่อสืบค้นข้อมูล)
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ทดสอบผลงานสะเต็มศึกษา
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงานสะเต็มศึกษา
16:00น. - 17:00น.    ประกาศผล มอบรางวัล พิธีปิด
17:00น. - 18:00น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสิน สรุปผลการดำเนินงาน
9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาพื้นฐาน ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ลงทะเบียนรายงานตัว
08:30น. - 09:00น.    ประชุมชี้แจง นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา
09:00น. - 12:00น.    แข่งขันการทำผลงานสะเต็มศึกษา
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 14:00น.    พิธีเปิด
14:00น. - 17:00น.    แข่งขันการทำผลงานสะเต็มศึกษา (ต่อ)
17:00น. - 20:00น.    จัดทำสื่อเสนอผลงานสะเต็มศึกษา ( เวลา 3 ชั่วโมง ทุกคนต้องนำคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เข้ามาเพื่อสืบค้นข้อมูล
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ทดสอบผลงานสะเต็มศึกษา
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงานสะเต็มศึกษา
16:00น. - 17:00น.    ประกาศผล มอบรางวัล พิธีปิด
17:00น. - 18:00น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตักสิน สรุปผลการดำเนินงาน
9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส.
9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส.
--หมดรายการ--