8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.2. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
         8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์/กติกา การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายพุฒิชาติ ทัดเทียม     085-4980802
              นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์     087-4481833
              นางสาวนิภาพร ถนอมพันธ์     064-8754959
              นางสาวสุภาพร ดวงจันทร์     061-8277490
              นางสาวสุทธิกานต์ สุนินทบูรณ์     080-4776490
              นางสาวกัญชุลี หลาบคำ     094-6527140
              นางสาวสุมินตรา นนเทศา     087-9487497
              นางสาวกัญทิมา วิสาท     063-8949795
              นายพุฒิชาติ ทัดเทียม     085-4980802
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพุฒิชาติ ทัดเทียม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสมนึก สุวรรณประทีป    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู คศ.3
              นางบัวตอง กระจายศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู คศ.1
              นางสาวณิชาวรินท์ ช่วงโชติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู คศ.1
              นายจักรกฤษณ์ แซ่ตั้ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู คศ.1
              นางสาวศศิกานต์ บุญขันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู คศ.1
              นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์คง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นายเชาวลิต เหมลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นางณัฐพร ผ้าลายทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ
              นางสาวสุทธิกานต์ สุนินทบูรณ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ
              นางสาวสุภาพร ดวงจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ
              นางสาวนิภาพร ถนอมพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ
              นางสาวกัญชุลี หลาบคำ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ
              นางสาวสุมินตรา นนเทศา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ
              นางสาวกัญทิมา วิสาท    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ
         กรรมการตัดสิน
              นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์คง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสมนึก สุวรรณประทีป    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ประเภท บุคคล ระดับ วิชาชีพระยะสั้น
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ประเภท บุคคล ระดับ วิชาชีพระยะสั้น
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธีรภัท หนักแน่น
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์คง