1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.11. สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายโชคชัย แสนโท     0894255228
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุรศักดิ์ คำมั่น    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายดนุศร มั่งคั่ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายพิบูล ชวนชม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายอตินันท์ คูณชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายเพียร ประทุม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวอาภาภรณ์ ดาลาด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวจิตตกานต์ กูฏโสม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายพิชชา ศรีบัณฑิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสถิระ กาญจันดา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวสุวรรณา โกศัลวัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางปิยะดา เดชประทุม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายยศสรัล แสงสาย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวรินทร นรมาตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวนิภาพร พันลำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายโชคชัย แสนโท    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุขวิทย์ จันทวารี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายสุรศักดิ์ คำมั่น    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายพิบูล ชวนชม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวอาภาภรณ์ ดาลาด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายเพียร ประทุม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายพิชชา ศรีบัณฑิต    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสถิระ กาญจันดา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายโชคชัย แสนโท    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นาย ชินทัต เจียตินะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 17:30น.    การแข่งขันทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ประเภท ทีม ระดับ ปวส
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายกฤษกร รักดี
   นักศึกษา    2. นายฆนกาญจน์ พิมพ์โสภา
   นักศึกษา    3. นายสุภกิจ ครองเมืองแสน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุขวิทย์ จันทวารี
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายจักรภพ เอกทัน
   นักศึกษา    2. นายวัศพล แก่นจันทร์
   นักศึกษา    3. นายธันยบูรณ์ พันตา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิชชา ศรีบัณฑิต
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาวยิ่งเจริญ อุตราช
   นักศึกษา    2. นายโกเมธ สนทะวิน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิบูล ชวนชม
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายอดิเทพ อินโสม
   นักศึกษา    2. นายอำนาจ วะยะลุน
   นักศึกษา    3. นายจักรรินทร์ หาญชัย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเพียร ประทุม
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายณัฐภัทร ดอนสิงห์
   นักศึกษา    2. นายสหรัฐ สีเสนา
   นักศึกษา    3. นายวิบูล เค้ามูล
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอาภาภรณ์ ดาลาด