ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 32 16 2 50 59 0 1 60
   2. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 32 5 5 42 44 3 2 49
   3. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 14 7 6 27 35 12 6 53
   4. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 5 15 6 26 35 8 5 48
   5. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 4 5 23 32 32 13 12 57
   6. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 4 7 8 19 21 10 7 38
   7. อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 2 8 4 14 24 16 6 46
   8. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 2 3 9 14 25 17 9 51
   9. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา 0 1 1 2 5 1 1 7
   10. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย 0 1 0 1 1 0 0 1
   11. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี 0 0 0 0 1 2 1 4
   12. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน 0 0 0 0 1 1 0 2
   13. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   14. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   15. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0
   16. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   17. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโชตินนท์อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0
   18. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   19. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   20. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม 0 0 0 0 0 0 0 0
   21. อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก 0 0 0 0 0 0 0 0
   22. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย 0 0 0 0 0 0 0 0
   23. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 0 0 0 0 0 0 0 0
   24. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน 0 0 0 0 0 0 0 0
   25. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   26. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 0 0 0 0 0 0 0 0
   27. อุบลราชธานี    โรงเรียนวัดสวายน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0
   28. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--