2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
     2.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ
         2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ตัดสิน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายธนาคาร กอมณี     0646097609
              นายอุทัย พลเขตต์     0872604718
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมศักดิ์ ไพคำนาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายอุทัย พลเขตต์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายปรีชา สร้างทองคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายอนุรักษ์ นาคมนต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายภัทรพล ภาโนมัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายเกรียงไกร พาคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวเมษสุภา สุตะพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายธนกร ยับยั้ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายวินัย ศรีแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายธนกฤต ทองประสม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายเทพสุริยา พูลสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสาธิต นวรัตน์ ณ อยุธยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายเอกชัย จันทร์จ่าย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายสุพัฒน์ แนวจำปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายปรัชญา คำแหง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายกายสิทธิ์ นามลาด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสมปอง เพิ่มพูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสมชาย ภู่เทศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายวุฒินันท์ วงค์อินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธนาคาร กอมณี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายสมศักดิ์ ไพคำนาม    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการ
              นายสาธิต นวรัตน์ ณ อยุธยา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายปรีชา สร้างทองคำ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายอนุรักษ์ นาคมนต์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายเอกชัย จันทร์จ่าย    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายเกรียงไกร พาคำ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายกายสิทธิ์ นามลาด    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอุทัย พลเขตต์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวินัย ศรีแก้ว    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะงานฝึกฝีมือ (ปวช)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายวีระวัฒน์ ศรีบุรินทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกายสิทธิ์ นามลาด
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายรุ่งเรือง ธรรมโส
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสาธิต นวรัตน์ ณ อยุธยา
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายวรวุฒิ กุมภาพงษ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปรีชา สร้างทองคำ
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายวัชรพงศ์ มูลเมืองแสน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอนุรักษ์ นาคมนต์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายพงค์ภรณ์ รูปช้าง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเกียงไกร พาคำ
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายกฤตเพชร สีสุข
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวินัย ศรีเเก้ว
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายวุฒินันท์ บุดดาลี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเอกชัย จันทร์จ่าย