1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.15. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IOT (ปวช.)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายณัฐพล เทพมา     062-893-8881
              นางสาวสุนันท์นุช มีแสง     096-793-9119
              นายสุรศักดิ์ กิ่งแสง     066-119-5466
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศิริวัฒน์ สุวรรณรมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสุนันต์ สุขเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายจักพันธ์ ผิวผ่อง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายสุริศักดิ์ บำรุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสันติ ภาคะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายสุริยา พิจารณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายชนินทร์ พบลาภ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายชวินทร์ พลหาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอิทธิพล สุขเติม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสวัสดิ์ ธงไชย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายชวาล แข็งแรง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายฐาปกรณ์ บุภู่    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธนวัฒน์ พร้อมสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุภภณ สวาสดิพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวนลินทิพย์ กิจจา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายพงศ์ธร ปานรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณัฐภัทร เหมือนคิด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายบัญชา หาแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุรศักดิ์ กิ่งแสง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายณัฐพล เทพมา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวสุนันท์นุช มีแสง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายสุรศักดิ์ กิ่งแสง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายณัฐพล เทพมา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวสุนันท์นุช มีแสง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุนันต์ สุขเจริญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสุริศักดิ์ บำรุง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายฐาปกรณ์ บุภู่    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566
09:00น. - 09:40น.    ประชุมคณะกรรมการและรวบรวมข้อสอบ
09:40น. - 10:00น.    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:00น. - 12:00น.    แข่งขันภาคทฤษฏี (ห้อง 325)
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    แข่งขันภาคปฏิบัติ (ห้อง 325)
17:00น. - 17:30น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสิน สรุปผลการดำเนินงาน (ห้อง 325)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธนากร หนูมี
   นักศึกษา    2. นายภาคิน วิลามาศ
   นักศึกษา    3. นายธนัช มณีงาม
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสุนันท์นุช มีแสง
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวจิราพร วอระคุณ
   นักศึกษา    2. นายแทนคุณ พันธ์สุข
   นักศึกษา    3. นายยศนันทน์ นันตะบุตร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุนันต์ สุขเจริญ
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายวรินทร อาภรณ์ศรี
   นักศึกษา    2. นายอติเทพ นามวงษา
   นักศึกษา    3. นายนพกร ดียิ่ง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุริศักดิ์ บำรุง