1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการเชื่อม SMAW>AW&GMAW ประเภททีม ระดับ ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเอกพร วรรณประภา     0986195653
              นายโชคชัย สายสะอาด     0633178383
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายลือชัย ทาทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายพูลสวัสดิ์ คำแสน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายณัฐวัฒน์ คำโคตร    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวนฤภร บุญคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวศิริวรรณ บุญมาก    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายเจษฐา ภูคดหิน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายสุภักษร ดิษฐ์เจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยา สมศรีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายปิยะ โกษา    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายสวัสดิ์ ลารังสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายชินกร มูลยาพอ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวชลพิชา เบียดนอก    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายปัญญา จินดามาตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายเอกพร วรรณประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นายโชคชัย สายสะอาด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศาล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
              นายกิตติพันธ์ ศรีเสมอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะการเชื่อม SMAW>AW&GMAW ประเภททีม ระดับ ปวส.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายฐิติพงษ์ พวงจันทร์
   นักศึกษา    2. นายเกรียงศักดิ์ ครองยุติ
   นักศึกษา    3. นายภูริพัฒน์ กองธรรม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายไกรพล บุญเอนก
   นักศึกษา    2. นายนันธวุฒิ บุญลาภ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐวัฒน์ คำโคตร
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายสุวรรณ หอมทรัพย์
   นักศึกษา    2. นายอนุเทพ กัญญาสาย
   นักศึกษา    3. นายเจษฎา วงษ์พินิจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเจษฐา ภูคดหิน
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายอภิเชษฐ์ พันธ์เพ็ง
   นักศึกษา    2. นายเอกพล ทองเกลี้ยง
   นักศึกษา    3. นายธีรเทพ เรือนเจริญ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสวัสดิ์ ลารังสิทธิ์